Biomedicina i zdravstvo

III ciklus studija

O studijskom programu

Cilj doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ je osposobljavanje studenata za samostalni naučnoistraživački rad u području „Biomedicine i zdravstva“. Svrha studija je da studenta osposobi za samostalni naučnoistraživački i akademski rad na univerzitetu, univerzitetskim i kliničkim bolnicama, zdravstvenim zavodima i institutima, kao i za rad u poslovnom sektoru, gdje se traži rješavanje radnih zadataka i donošenje odluka na naučni način (analiza, sinteza, evaluacija) i naučnim pristupom visokog nivoa (projekti, komunikacija, prezentacija).

Treći ciklus studija- Doktorski studij traje tri studijske godine, odnosno šest semestara i vrednuje se sa 180 ECTS bodova. Student trećeg ciklusa studija u obavezi je okončati doktorski studij i odbraniti doktorski rad u roku od šest godina, računajući od akademske godine u kojoj je upisan na studij „Biomedicina i zdravstvo”. Izuzetno, na zahtjev kandidata, rok se može produžiti najduže za još jednu akademsku godinu, ako postoje opravdani razlozi za produženje, o čemu odluku donosi Naučno-nastavno-nastavno vijeće Fakulteta.

Oznaka Značenje
P Predavanja
A Auditorne vježbe
L Laboratorijske vježbe
ECTS European Credit Transfer Sistem bodovi
* Izborni predmet

Studijski program po kojem je ustrojen doktorski studij Biomedicina i zdravstvo sastoji se od organizovane nastave, neposrednog individualnog naučno-istraživačkog rada studenta doktorskog studija na doktorskoj disertaciji uz sudjelovanje mentora, te od izbornih, izvannastavnih naučnih i nastavnih aktivnosti.

Za završetak studija i svih propisanih obaveza, svaki student stječe ukupno najmanje 180 ECTS bodova, koji se raspodjeljuje na:

  • organizovanu nastavu u prvoj godini studija u okviru 6 kolegija po 10 ECTS bodova što ukupno iznosi 60 ECTS bodova;
  • individualni naučnoistraživački rad doktorskog kandidata valoriziran kroz njegove naučne publikacije realizirane tokom doktorskog studija i izvannastavnu naučnu aktivnost (kongresi, sipmpoziji, drugi naučni skupovi) sa 40 ECTS bodova i rad na doktorskoj disertaciji valoriziran kroz naučnu publikaciju u međunarodnom časopisu indeksiranom u međunarodnim  i bliografskim bazama koje su date u Listi indeksnih baza međunarodnih  časopisa vezanu za rezultate naučnoistraživačkog rada u okviru doktorske disertacije 80 ECTS bodova, što ukupno iznosi 120 ECTS bodova.

Obavještenja za studente III ciklusa

Korisni linkovi

Organizovanje nastave

U toku doktorskog studija student doktorskog studija je dužan sakupiti najmanje 30 ECTS bodova valoriziranih kroz njegove naučne publikacije koje ne moraju biti usko povezane sa temom doktorske disertacije.

Prije prijave teme doktorske disertacije student doktorskog studija je dužan sakupiti najmanje 10 ECTS bodova po ovom osnovu. Uz disertaciju doktorant prilaže saglasnost mentora da se rad stavi u proceduru ocjene, kao i dokaz da da je objavio ili da mu je prihvaćen najmanje jedan naučni rad iz oblasti teme doktorske disertacije kao uslov da može pristupiti odbrani doktorske disertacije.

Relevantnim radom smatra se rad objavljen u međunarodnim časopisima indeksiranim u međunarodnim bibliografskim bazama, koje su date u Listi koja je sastavni dio Pravilnika o III ciklusu-Doktorskom studiju na JU Univerzitet u Tuzli. Uračunavajući prethodno navedenih 30 ECTS bodova svaki student doktorskog studija dužan je prikupiti ukupno najmanje 80 ECTS bodova, po ovom osnovu, za završetak studija.

Individualni naučno-istraživački rad na doktorskoj tezi

Iz vannastavnih, naučnih aktivnosti svaki student doktorskog studija dužan je sakupiti, za završetak studija, ukupno najmanje 10 ECTS bodova, od čega najviše 20% (2 ECTS) mogu biti pasivni bodovi. Student doktorskog studija treba biti uključen u naučnoistraživačku zajednicu. Stoga smatramo da je potrebno valorizirati članstvo studenta doktorskog studija u naučnim udruženjima i društvima, te prisutnost na naučnim skupovima i predavanjima uglednih naučnika i profesora. Također je važno, da student doktorskog studija sudjeluje u akcijama i aktivnostima usmjerenim ka popularizaciji nauke. Aktivni bodovi a) Aktivno učestvovanje studenta doktorskog studija na naučnim skupovima • Usmeno izlaganje i sažetak na međunarodnom naučnom skupu 6 ECTS • Poster i sažetak na međunarodnom naučnom skupu 4 ECTS • Usmeno izlaganje i sažetak na domaćem naučnom skupu 4 ECTS • Poster i sažetak na domaćem naučnom skupu 2 ECTS b) Pozvana predavanja doktorskog kandidata • inozemstvo 6 ECTS • domaća 3 ECTS c) Boravak studenta doktorskog studija na naučnoistraživačkom radu u drugom laboratoriju/institutu/klinici u zemlji i inostranstvu • duže od 2 mjeseca 10 ECTS bodova • duže od 1 mjesec 5 ECTS bodova Pasivni bodovi a) Pasivno učestvovanje (bez usmene prezentacije ili postera) studenta doktorskog studija na naučnim skupovima • međunarodni 1 ECTS • domaći 0,5 ECTS b) Prisutnost studenta doktorskog studija na unaprijed najavljenim i evaluiranim naučnim predavanjima gostujućih profesora i naučnika iz zemlje i inozemstva u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli ili drugih naučnim i naučnonastavnih institucija u zemlji i inozemstvu 4 sata = 1 ECTS c) Članstvo u naučnim društvima i udruženjima • domaće 1 ECTS • međunarodno 2 ECTS

Uslovi za mentore doktorskom kandidatu/studentu:

Mentor se određuje iz reda vanrednih i redovnih profesora, članova akademije nauka, te osoba u zvanju profesor emeritus iz uže naučne/umjetničke oblasti doktorske disertacije. Mentor na trećem ciklusu studija kao autor mora imati najmanje jedan naučni rad iz oblasti iz koje je mentor, objavljen u časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama (CC;SCIE,SSCI,AHCI, ERIH,ECON,LIT, MathSciNet) osim studija umjetnosti. Po ukazanoj potrebi mentor može biti redovni/vanredni profesor koji kao autor ima najmanje tri naučna rada iz oblasti na kojoj je mentor, objavljena u drugim relevantnim časopisima. Mentor za izradu doktorske disertacije dužan je da pomaže studentu pri izboru metoda naučno-istraživačkog/umjetničko-istraživačkog rada, literature, pripremi strukture rada, kao i da mu pruža drugu stručnu pomoć.

Preduslovi za slušanje i polaganje pojedinih nastavnih predmeta/upis u narednu godinu studija

Ispiti iz pojedinih kolegija se mogu obavljati odmah nakon odslušanih kolegija. Nema preduslovnih premeta za polaganje pojedinih predmeta na doktorskom studiju. Upis u II semestar doktorskog studija se omogućava svim studentima koji su uredno odslušali nastavu i dobili potpise iz predmeta I semestra (ne moraju imati položene ispite iz predmeta I semestra). Pravo upisa u drugu godinu doktorskog studija se stiče nakon uredno odslušane nastave i dobijenih potpisa od strane voditelja kolegija, te sakupljenog broja potrebnih ECTS bodova. Student koji u toku studijske godine ne ostvari 60 ECTS bodova, može prenijeti u narednu godinu studija 10 ECTS bodova ili najviše dva nastavna predmeta/ekvivalent drugih obaveznih oblika nastavnog procesa, ukoliko su vrjednovani i sa više od 10 ECTS bodova.

Uslovi prijave doktorske disertacije, način završetka doktorskog studija

Postupak prijave doktorskog rada kandidat započinje izradom nacrta istraživanja za disertaciju u II semestru, a prijava teme se vrši početkom III semestra. U toku III semestra studija student prijavljuje prijedlog teme doktorske disertacije (projekta). Kandidat pokreće postupak prihvatanja teme doktorskog rada podnošenjem prijave Vijeću studija. (Prijava sadrži: – opšte podatke o kandidatu, biografiju i popis radova kandidata, naslov; predložene teme, podatke o predloženom mentoru i njegovim kompetencijama; obrazloženje teme i očekivani izvorni naučni doprinos predloženog istraživanja; izjavu da nije prijavio doktorski rad sa istovjetnom i sličnom temom na drugom studiju Univerziteta, odnosno na drugom Univerzitetu. Student je dužan da do početka IV semestra izradi i pristupi odbrani projekta. Projekt se brani pred komisijom iz stava 1. ovog člana. Odbrana projekta je javna. Komisija sačinjava izvještaj o odbrani projekta i dostavlja ga Vijeću studija. Na osnovu pozitivnog izvještaja komisije i odluke Vijeća studija, student može prijaviti temu doktorske disertacije. Prijava teme doktorske disertacije podnosi se NNV/UNV fakulteta. Uz prijavu teme kandidat prilaže i dokaz da ima najmanje jedan naučni rad objavljen u Univerzitetskom registru domaćih publikacija. Nakon odbranjene doktorske disertacije stiče se naučni stepen „Doktor medicinskih nauka”.

Start typing and press Enter to search