belo

Medicinski fakultet u Tuzli

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je osnovan 1976. godine. Kao naučno-nastavna organizaciona jedinica, Univerziteta u Tuzli, organizuje i izvodi nastavu iz biomedicine i zdravstva, polje temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih nauka, na Studiju medicine-opšti smjer, za sticanje zvanja doktor medicine, a na Odsjeku zdravstvenih studija za sticanje zvanja diplomirani medicinski tehničar/sestra, diplomirani fizioterapeut, diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, diplomirani inžinjer medicinske radiologije i diplomirani inžinjer sanitarnog zdravstva. 

Misija

Saradnja

Kontinuiranim poticanjem i planskim ostvarivanjem domaće i internacionalne interinstitucionalne saradnje realizirati ćemo internu i internacionalnu mobilnost studenata i akademskog osoblja do željenog i potrebnog nivoa.

Savremena edukacija

Fakultet će prihvatiti, razviti, primjeniti i unaprjeđivati savremene oblike edukacije, temeljene na ishodima učenja, u čijem će središtu biti studenti, osposobljavajući ih za pružanje vrhunske zdravstvene njege, sa pacijentima u središtu.

Cjeloživotno učenje

Razumijevajući ograničenja ličnog znanja i iskustva, Fakultet će u sklopu cjeloživotnog učenja poticati i organizovano prenositi nova znanja i vještine, neophodne za unaprijeđenje medicinske prakse i ukupnog biomedicinskog naučnog znanja.

Istraživačko okruženje

U naučno-istraživačkom smislu Medicinski fakultet će stvoriti dinamično istraživačko okruženje  karakterisano interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naučnim projektima i kolaborativnim centrima izvrsnosti i transfera znanja.

Vizija

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je posvećen obrazovnom, intelektualnom, profesionalnom i ličnom razvoju izuzetnih studenata i nastavnika duboko predanih medicinskom studiju i praksi, biomedicinskom istraživanju, te zdravlju ljudi. Mi promovišemo i zastupamo vrijednosi integriteta, izvrsnosti, socijalne pravde, kolegijalnosti, pružajući svima jednake mogućnosti i otvorenu interdisciplinarnu saradnju. Fakultet upisuje izvrsne studente i nudi im programe koji integriraju temeljne nauke, izvrsno kliničko obrazovanje, stručne standarde i etička načela. Primjenom najboljih metoda obrazovanja razvijamo kompetentne profesionalce sa empatičnim stavom, koji razumiju teorijske i praktične, psihološke, sociološke, ekonomske i kulturne činioce zdravlja i bolesti. Njegujući kulturu različitosti i uključenosti, težimo ostvarenju misije kroz uvažavanje najviših profesionalnih i etičkih standarda, te samoaktualizacije svakog pojedinca kreiranjem poticajne sredine. Fakultet prepoznaje, razvija i gradi karijeru budućih lidera u medicini i biomedicinskoj nauci. Društvena odgovornost Fakulteta u uslovima brzog razvoja nauke i ljudskih potreba realizira se u kontinuiranom razvijanju široke i fleksibilne baze znanja i vještina. Entuzijazam za cjeloživotno učenje i umjetnost medicine, te multidisciplinarni i kolaborativni pristup biomedicinskim izazovima su principi našeg djelovanja.

Studijski programi

Opći studij medicine

Osnovni zadatak studija medicine je studente osposobiti da kao završeni doktori medicine mogu djelovati u sistemu zdravstvene zaštite u državnim i privatnim ambulantama i bolnicama ili nastaviti specijalizaciju. Fakultet organizuje i doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ za sticanje zvanja doktor medicinskih nauka. Cilj doktorskog studija je osposobljavanje studenata za samostalni naučnoistraživački rad u području „Biomedicine i zdravstva“.

Odsijek zdravstvenih studija

Zadatak dodiplomskog studija na Odsjeku zdravstvenih studija je sticanje sveobuhvatnih stručnih kompetencija i znanja nauke na kojima se temelje zdravstvena njega i usluge, uključujući dostatno razumijevanje strukture, fizioloških funkcija, patofizioloških promjena i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka te njegovog fizičkog i društvenog okruženja. Po okončanju dodiplomskog studija na Odsjeku zdravstvenih studija, diplomirani studenti mogu nastaviti studij na drugom ciklusu studija i steći zvanja magistar sestrinstva, magistar fizioterapije, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, magistar medicinske radiologije i magistar sanitarnog zdravstva. Drugi ciklus studija na Odsjeku zdravstvenih studija pruža studentima visoko specifično obrazovanje u oblastima zdravstvenih usmjerenja, sa akcentom na organizaciju i menadžment u procesu pružanja zdravstvene usluge kao i na metode istraživanja u zdravstvu.

Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo

Fakultet organizuje i doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ za sticanje zvanja doktor medicinskih nauka. Cilj doktorskog studija je osposobljavanje studenata za samostalni naučnoistraživački rad u području „Biomedicine i zdravstva“.

Historijat

Osnivanje Medicinskog fakulteta u Tuzli

Medicinski fakultet Uni­verziteta u Tuzli je drugi novoosnovani fakultet u Bosni i Hercegovini. Ova visokoškolska institucija je svojim osnivanjem tre­bala da dijelom rastereti pritisak na tada jedini bosanskohercegovački Medicinski fakultet (sarajevski), ali i da stvori poticaj za brži razvoj ukupnog zdravstva i zdravstvene struke na području sjeveroistočne Bosne. Fakultet je osnovan kako bi organi­zovao naučnoistraživački rad iz oblasti medicinskih nauka, provodio kontinuirano struč­no usavršavanje kadrova, osposobljavao i usavršavao nastavni kadar. Inicijativa za osnivanje Medicinskog fakulteta u Tuzli zasnovana je na dokumentu »Osnovni društveni stavovi i polazne osnove o razvo­ju, finansiranju i organizovanju visoko-školskih i naučno-istraživačkih institucija na području sjeveroistočne Bosne«, a koji su 1971. godine, usvojile međuopštinske društveno-političke organizacije regiona Brčkog, Doboja i Tuzle. Neposredna aktivnost na otvaranju Medicinskog fakulteta pokre­nuta je prilikom proslave stogodišnjice organizovane bolničke službe u Tuzli.

Odluka o osnivanju Medicinskog fakulteta u Tuzli
Odluka o osnivanju Medicinskog fakulteta u Tuzli

"Matičari" Medicinskog fakulteta u Tuzli

Skupština opštine Tuzla je 1976. godine, na osnovu odredbi Zakona o visokom obrazovanju, donijela Odluku o osnivanju Medicinskog fakulteta u Tuzli (broj 01/1-612/7/6). Nakon ove odluke Skupština opštine Tuzla 27. septembra 1976. godine donosi Rješenje o obrazovanju Komisije matičara br. 01/1-111-162 , u sastavu:

  • akademik Vojislav Danilović, šef Interne »B« Klinike, Beograd;
  • dr. Đorđe Dragić, general-potpukovnik, načelnik Vojno-medicinske akademije, Beograd;
  • akademik Jakob Gaon, šef Instituta  za epidemiologiju, Sara­jevo;
  • dr. Zvonimir Krajina, dekan Medicinskog fakulteta, Zag­reb;
  • akademik Tihomil Marković, Tehnološki fakultet u Tuzli;
  • dr. Radivoj Ozvald, predstojnik Instituta za histologiju i embriologiju, Ljubljana;
  • dr. Ešref Sarajlić, dekan Medicinskog fakulteta, Sarajevo;
  • Predrag Jovanović, dipl. inž., predsjednik Izvršnog odbo­ra Skupštine opštine Tuzla;
  • dr. Dušan Tešanović, direktor Regionalnog medicinskog centra »Dr Mustafa Mujbegović«, Tuzla.

Komisija matičara 2. oktobra 1976. godine donosi Odluku o privremenom nastavnom pla­nu i programu, uslovima upisa i režimu studija Medicinskog fakulteta u Tuzli za studente prve godine, br.  01/15/76. Komisija donosi Odluku o izboru nastavnika svih osnovnih predme­ta prve godine studija Medicinskog fakulteta u Tuzli, (br. 01/620 od 30. ok­tobra 1976. godine). Skupština opštine Tuzla donosi i Rješenje o imenova­nju privremenog Savjeta i inokosnog poslovodnog organa Medicinskog fakulteta u osnivanju u Tuzli (br. 01/111-161 od 27. septembra 1976. go­dine). Za prvog dekana Fakulteta imenovan je prim. dr Ibro Pašić, na­čelnik Internog odjeljenja RMC »Dr Mustafa Mujebović« Tuzla. Nakon ocjene o ispunjavanju uslova iz Zakona o visokom školstvu, Republički sekretarijat za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu donio je Rješenje (br. UP-104-612/10) kojim je data saglasnost za po­četak rada Medicinskog fakulteta u Tuzli.

"Matičari" Medicinskog fakulteta u Tuzli
"Matičari" Medicinskog fakulteta u Tuzli
Rješenje o obrazovanje komisije matičara
Rješenje o obrazovanje komisije matičara

Početak redovne nastave

Redovna nastava na Medicinskom fakultetu u Tuzli počela je školske 1976/77. godine, kada je upisan 251 redovan student. Petog novembra 1976. godine u prisustvu brojnih zvaničnika, nastavnika Medicinskog fakulteta u Tuzli i drugih gostiju, dekan primarijus dr. Ibro Pašić je uručio indekse prvoj generaciji studenata medicine. Nakon uručenja indeksa uslijedilo je prvo predavanje iz Uvoda u medicinu, koje je održao akademik Jakob Gaon. Početak djelovanja Medicinskog fakulteta u Tuzli, obilježen je šestog novembra 1976. godine svečanom sjednicom Savjeta ove visokoškolske ustanove. Sjednici su prisustvovali predstavnici Republike Bosne i Hercegovine, Tuzlanskog regiona, Akademije nauka BiH, Komisije matičara, medicinskih fakulteta, visokoškolskih ustanova, Regionalnog medicinskog centra Tuzla, nastavnog osoblja i studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli. Ovim je ozvaničen početak rada Fakulteta. Prvi studenti završili su medicinski studij na Medi­cinskom fakultetu u Tuzli 1981. godine. Sa diplomiranjem prvih stude­nata započeo je značajan doprinos ovog fakulteta razvoju zdravstva u Bosni i Hercegovini i drugim republikama tadašnje države.

Prije zvaničnog otvorenja Medicinskog fakulteta u Tuzli sukcesivno su formirana pojedina odjeljenja u sklopu postojećih organizacijskih jedinica Opće bolnice u Tuzli. Bilo je neophod­no reorganizirati odjeljenja i pretvoriti ih u klinike novoosnovanog medicinskog fakulteta. To je također nametalo i potrebu izgradnje novih zdrav­stvenih objekata za neke nove klinike, ali i drugih prostora za edukaciju studenata (interna klinika, infektivna klinika, klinika za dječije bolesti, neurološka klinika, klini­ka za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, katedra za sudsku medicinu, zavod za farma­kologiju i toksikologiju, katedra za patološku anatomiju, katedra za mikrobiologiju, ginekološko-akušerska poliklinika i zgrada Doma zdravlja, adaptirana je zgrada Zavo­da za zapošljavanje i stomatološke službe za potrebe pretkliničkog dijela Medicinskog fakulteta i Dekanata).

Pokrenut postdiplomski studij

Radi obezbjeđivanja vlastitih kadrova 1978. godine osnovan je postdiplomski studij i upisana prva generacija postdiplomaca. Ova i buduće generacije činile su kadrovsku osnovu katedri Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Tuzli organiziran je u dva smjera: Uvođenje u naučnoistraživački rad iz pretkliničkih disciplina i Uvođenje u naučnoi-straživački rad iz kliničkih disciplina. Postdiplomski studij je trajao četiri semestra i svake godine je upisivao od 20 do 40 studenata. Nastavu na postdiplomskom studiju su držali nastavnici Univerziteta u Tuzli i brojni nastavnici iz tadašnje države I inostranstva.

Nakon prvih pet godina u kojima su formirane katedre Medicinskog fakulteta, nastupio je period stabilizacije katedri, jačanja kadrovske i materijalne osnove, naučno-istraživačke djelatnosti u smislu dobivanja naučno-istraživačkih projekata i njihove realizacije, pisanju udžbeničke i druge literature, redovnom objavljivanju časopisa Acta Medica Saliniana i edukaciji kadrova. Uspostavljena je saradnja sa svim medicinskim fakultetima bivše Jugoslavije, te jednim brojem medicinskih fakulteta u Evropi i SAD-u. Određen broj nastavnika i saradnika drugih medicinskih fakulteta u BiH i izvan nje, bio je angažiran za potrebe Medicinskog fakulteta u Tuzli.

Dodjela prvih diploma
Dodjela prvih diploma
Prva generacija "diplomiranih ljekara"

Prostorni kapaciteti

Prostori za smještaj predkliničkog i opšteg dijela Medicinskog fa­kulteta većinom su se nalazili u vlastitoj zgradi od 8.900 m2, a drugim ma­njim dijelom zakupljeni su prostori na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. Kli­nički dio Medicinskog fakulteta sa svojim katedrama raspolagao je sa 46.000 m2 prostora, drugim riječima studentima ovog fakulteta stajalo je na raspolaganju ukupno oko 52.900 m2 raspoložive površine. Odmah po ot­varanju Medicinskog fakulteta izgrađena je posebna zgrada gdje je smješten Zavod za farmakologiju i toksikologiju. U predkliničkom dijelu Medicinskog fakulteta smješten je i dekanat sa svojim službama.