belo

Medicinski fakultet u Tuzli

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je osnovan 1976. godine. Kao naučno-nastavna organizaciona jedinica, Univerziteta u Tuzli, organizuje i izvodi nastavu iz biomedicine i zdravstva, polje temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih nauka, na Studiju medicine-opšti smjer, za sticanje zvanja doktor medicine, a na Odsjeku zdravstvenih studija za sticanje zvanja diplomirani medicinski tehničar/sestra, diplomirani fizioterapeut, diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, diplomirani inžinjer medicinske radiologije i diplomirani inžinjer sanitarnog zdravstva. 

Misija

Saradnja

Kontinuiranim poticanjem i planskim ostvarivanjem domaće i internacionalne interinstitucionalne saradnje realizirati ćemo internu i internacionalnu mobilnost studenata i akademskog osoblja do željenog i potrebnog nivoa.

Savremena edukacija

Fakultet će prihvatiti, razviti, primjeniti i unaprjeđivati savremene oblike edukacije, temeljene na ishodima učenja, u čijem će središtu biti studenti, osposobljavajući ih za pružanje vrhunske zdravstvene njege, sa pacijentima u središtu.

Cjeloživotno učenje

Razumijevajući ograničenja ličnog znanja i iskustva, Fakultet će u sklopu cjeloživotnog učenja poticati i organizovano prenositi nova znanja i vještine, neophodne za unaprijeđenje medicinske prakse i ukupnog biomedicinskog naučnog znanja.

Istraživačko okruženje

U naučno-istraživačkom smislu Medicinski fakultet će stvoriti dinamično istraživačko okruženje  karakterisano interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naučnim projektima i kolaborativnim centrima izvrsnosti i transfera znanja.

Vizija

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je posvećen obrazovnom, intelektualnom, profesionalnom i ličnom razvoju izuzetnih studenata i nastavnika duboko predanih medicinskom studiju i praksi, biomedicinskom istraživanju, te zdravlju ljudi. Mi promovišemo i zastupamo vrijednosi integriteta, izvrsnosti, socijalne pravde, kolegijalnosti, pružajući svima jednake mogućnosti i otvorenu interdisciplinarnu saradnju. Fakultet upisuje izvrsne studente i nudi im programe koji integriraju temeljne nauke, izvrsno kliničko obrazovanje, stručne standarde i etička načela. Primjenom najboljih metoda obrazovanja razvijamo kompetentne profesionalce sa empatičnim stavom, koji razumiju teorijske i praktične, psihološke, sociološke, ekonomske i kulturne činioce zdravlja i bolesti. Njegujući kulturu različitosti i uključenosti, težimo ostvarenju misije kroz uvažavanje najviših profesionalnih i etičkih standarda, te samoaktualizacije svakog pojedinca kreiranjem poticajne sredine. Fakultet prepoznaje, razvija i gradi karijeru budućih lidera u medicini i biomedicinskoj nauci. Društvena odgovornost Fakulteta u uslovima brzog razvoja nauke i ljudskih potreba realizira se u kontinuiranom razvijanju široke i fleksibilne baze znanja i vještina. Entuzijazam za cjeloživotno učenje i umjetnost medicine, te multidisciplinarni i kolaborativni pristup biomedicinskim izazovima su principi našeg djelovanja.

Studijski programi

Opći studij medicine

Osnovni zadatak studija medicine je studente osposobiti da kao završeni doktori medicine mogu djelovati u sistemu zdravstvene zaštite u državnim i privatnim ambulantama i bolnicama ili nastaviti specijalizaciju. Fakultet organizuje i doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ za sticanje zvanja doktor medicinskih nauka. Cilj doktorskog studija je osposobljavanje studenata za samostalni naučnoistraživački rad u području „Biomedicine i zdravstva“.

Odsijek zdravstvenih studija

Zadatak dodiplomskog studija na Odsjeku zdravstvenih studija je sticanje sveobuhvatnih stručnih kompetencija i znanja nauke na kojima se temelje zdravstvena njega i usluge, uključujući dostatno razumijevanje strukture, fizioloških funkcija, patofizioloških promjena i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka te njegovog fizičkog i društvenog okruženja. Po okončanju dodiplomskog studija na Odsjeku zdravstvenih studija, diplomirani studenti mogu nastaviti studij na drugom ciklusu studija i steći zvanja magistar sestrinstva, magistar fizioterapije, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, magistar medicinske radiologije i magistar sanitarnog zdravstva. Drugi ciklus studija na Odsjeku zdravstvenih studija pruža studentima visoko specifično obrazovanje u oblastima zdravstvenih usmjerenja, sa akcentom na organizaciju i menadžment u procesu pružanja zdravstvene usluge kao i na metode istraživanja u zdravstvu.

Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo

Fakultet organizuje i doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ za sticanje zvanja doktor medicinskih nauka. Cilj doktorskog studija je osposobljavanje studenata za samostalni naučnoistraživački rad u području „Biomedicine i zdravstva“.

Historijat

Osnivanje Medicinskog fakulteta u Tuzli

Medicinski fakultet Uni­verziteta u Tuzli je drugi novoosnovani fakultet u Bosni i Hercegovini. Ova visokoškolska institucija je svojim osnivanjem tre­bala da dijelom rastereti pritisak na tada jedini bosanskohercegovački Medicinski fakultet (sarajevski), ali i da stvori poticaj za brži razvoj ukupnog zdravstva i zdravstvene struke na području sjeveroistočne Bosne. Fakultet je osnovan kako bi organi­zovao naučnoistraživački rad iz oblasti medicinskih nauka, provodio kontinuirano struč­no usavršavanje kadrova, osposobljavao i usavršavao nastavni kadar. Inicijativa za osnivanje Medicinskog fakulteta u Tuzli zasnovana je na dokumentu »Osnovni društveni stavovi i polazne osnove o razvo­ju, finansiranju i organizovanju visoko-školskih i naučno-istraživačkih institucija na području sjeveroistočne Bosne«, a koji su 1971. godine, usvojile međuopštinske društveno-političke organizacije regiona Brčkog, Doboja i Tuzle. Neposredna aktivnost na otvaranju Medicinskog fakulteta pokre­nuta je prilikom proslave stogodišnjice organizovane bolničke službe u Tuzli.

Odluka o osnivanju Medicinskog fakulteta u Tuzli
Odluka o osnivanju Medicinskog fakulteta u Tuzli

"Matičari" Medicinskog fakulteta u Tuzli

Skupština opštine Tuzla je 1976. godine, na osnovu odredbi Zakona o visokom obrazovanju, donijela Odluku o osnivanju Medicinskog fakulteta u Tuzli (broj 01/1-612/7/6). Nakon ove odluke Skupština opštine Tuzla 27. septembra 1976. godine donosi Rješenje o obrazovanju Komisije matičara br. 01/1-111-162 , u sastavu:

 • akademik Vojislav Danilović, šef Interne »B« Klinike, Beograd;
 • dr. Đorđe Dragić, general-potpukovnik, načelnik Vojno-medicinske akademije, Beograd;
 • akademik Jakob Gaon, šef Instituta  za epidemiologiju, Sara­jevo;
 • dr. Zvonimir Krajina, dekan Medicinskog fakulteta, Zag­reb;
 • akademik Tihomil Marković, Tehnološki fakultet u Tuzli;
 • dr. Radivoj Ozvald, predstojnik Instituta za histologiju i embriologiju, Ljubljana;
 • dr. Ešref Sarajlić, dekan Medicinskog fakulteta, Sarajevo;
 • Predrag Jovanović, dipl. inž., predsjednik Izvršnog odbo­ra Skupštine opštine Tuzla;
 • dr. Dušan Tešanović, direktor Regionalnog medicinskog centra »Dr Mustafa Mujbegović«, Tuzla.

Komisija matičara 2. oktobra 1976. godine donosi Odluku o privremenom nastavnom pla­nu i programu, uslovima upisa i režimu studija Medicinskog fakulteta u Tuzli za studente prve godine, br.  01/15/76. Komisija donosi Odluku o izboru nastavnika svih osnovnih predme­ta prve godine studija Medicinskog fakulteta u Tuzli, (br. 01/620 od 30. ok­tobra 1976. godine). Skupština opštine Tuzla donosi i Rješenje o imenova­nju privremenog Savjeta i inokosnog poslovodnog organa Medicinskog fakulteta u osnivanju u Tuzli (br. 01/111-161 od 27. septembra 1976. go­dine). Za prvog dekana Fakulteta imenovan je prim. dr Ibro Pašić, na­čelnik Internog odjeljenja RMC »Dr Mustafa Mujebović« Tuzla. Nakon ocjene o ispunjavanju uslova iz Zakona o visokom školstvu, Republički sekretarijat za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu donio je Rješenje (br. UP-104-612/10) kojim je data saglasnost za po­četak rada Medicinskog fakulteta u Tuzli.

"Matičari" Medicinskog fakulteta u Tuzli
"Matičari" Medicinskog fakulteta u Tuzli
Rješenje o obrazovanje komisije matičara
Rješenje o obrazovanje komisije matičara

Početak redovne nastave

Redovna nastava na Medicinskom fakultetu u Tuzli počela je školske 1976/77. godine, kada je upisan 251 redovan student. Petog novembra 1976. godine u prisustvu brojnih zvaničnika, nastavnika Medicinskog fakulteta u Tuzli i drugih gostiju, dekan primarijus dr. Ibro Pašić je uručio indekse prvoj generaciji studenata medicine. Nakon uručenja indeksa uslijedilo je prvo predavanje iz Uvoda u medicinu, koje je održao akademik Jakob Gaon. Početak djelovanja Medicinskog fakulteta u Tuzli, obilježen je šestog novembra 1976. godine svečanom sjednicom Savjeta ove visokoškolske ustanove. Sjednici su prisustvovali predstavnici Republike Bosne i Hercegovine, Tuzlanskog regiona, Akademije nauka BiH, Komisije matičara, medicinskih fakulteta, visokoškolskih ustanova, Regionalnog medicinskog centra Tuzla, nastavnog osoblja i studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli. Ovim je ozvaničen početak rada Fakulteta. Prvi studenti završili su medicinski studij na Medi­cinskom fakultetu u Tuzli 1981. godine. Sa diplomiranjem prvih stude­nata započeo je značajan doprinos ovog fakulteta razvoju zdravstva u Bosni i Hercegovini i drugim republikama tadašnje države.

Prije zvaničnog otvorenja Medicinskog fakulteta u Tuzli sukcesivno su formirana pojedina odjeljenja u sklopu postojećih organizacijskih jedinica Opće bolnice u Tuzli. Bilo je neophod­no reorganizirati odjeljenja i pretvoriti ih u klinike novoosnovanog medicinskog fakulteta. To je također nametalo i potrebu izgradnje novih zdrav­stvenih objekata za neke nove klinike, ali i drugih prostora za edukaciju studenata (interna klinika, infektivna klinika, klinika za dječije bolesti, neurološka klinika, klini­ka za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, katedra za sudsku medicinu, zavod za farma­kologiju i toksikologiju, katedra za patološku anatomiju, katedra za mikrobiologiju, ginekološko-akušerska poliklinika i zgrada Doma zdravlja, adaptirana je zgrada Zavo­da za zapošljavanje i stomatološke službe za potrebe pretkliničkog dijela Medicinskog fakulteta i Dekanata).

Pokrenut postdiplomski studij

Radi obezbjeđivanja vlastitih kadrova 1978. godine osnovan je postdiplomski studij i upisana prva generacija postdiplomaca. Ova i buduće generacije činile su kadrovsku osnovu katedri Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Tuzli organiziran je u dva smjera: Uvođenje u naučnoistraživački rad iz pretkliničkih disciplina i Uvođenje u naučnoi-straživački rad iz kliničkih disciplina. Postdiplomski studij je trajao četiri semestra i svake godine je upisivao od 20 do 40 studenata. Nastavu na postdiplomskom studiju su držali nastavnici Univerziteta u Tuzli i brojni nastavnici iz tadašnje države I inostranstva.

Nakon prvih pet godina u kojima su formirane katedre Medicinskog fakulteta, nastupio je period stabilizacije katedri, jačanja kadrovske i materijalne osnove, naučno-istraživačke djelatnosti u smislu dobivanja naučno-istraživačkih projekata i njihove realizacije, pisanju udžbeničke i druge literature, redovnom objavljivanju časopisa Acta Medica Saliniana i edukaciji kadrova. Uspostavljena je saradnja sa svim medicinskim fakultetima bivše Jugoslavije, te jednim brojem medicinskih fakulteta u Evropi i SAD-u. Određen broj nastavnika i saradnika drugih medicinskih fakulteta u BiH i izvan nje, bio je angažiran za potrebe Medicinskog fakulteta u Tuzli.

Dodjela prvih diploma
Dodjela prvih diploma
Prva generacija "diplomiranih ljekara"

Prostorni kapaciteti

Prostori za smještaj predkliničkog i opšteg dijela Medicinskog fa­kulteta većinom su se nalazili u vlastitoj zgradi od 8.900 m2, a drugim ma­njim dijelom zakupljeni su prostori na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. Kli­nički dio Medicinskog fakulteta sa svojim katedrama raspolagao je sa 46.000 m2 prostora, drugim riječima studentima ovog fakulteta stajalo je na raspolaganju ukupno oko 52.900 m2 raspoložive površine. Odmah po ot­varanju Medicinskog fakulteta izgrađena je posebna zgrada gdje je smješten Zavod za farmakologiju i toksikologiju. U predkliničkom dijelu Medicinskog fakulteta smješten je i dekanat sa svojim službama.

Zgrada fakulteta
Zgrada fakulteta

Period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu

Nakon početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, školske 1992/93. godine upisana je nova generacija studenata (šest godina ili 12 semestara), ali toj generaciji nastava nije izvođena, a ni nastava studentima ostalih godina ovog Fakulteta zbog ratne opasnosti. Te godine studente i svoj grad, napustili su brojni nastavnici, saradnici, administrativno i tehničko osoblje. Uprkos veoma teškim okolnostima nestašice u svim sredstvima i neposrednoj opasnosti od ratnih dešavanja donesena je odluka za održavanje nastave na Univerzitetu pa i Medicinskom fakultetu. Osoblje Medicinskog fakulteta, kliničkog i predkliničkog dijela, a i studenti,  uložili su ogroman napor i radili zaista predano kako bi se stvorile mogućnosti studiranja. Jedan broj nastavnika, saradnika i studenata bili su pripadnici oružanih snaga naše zemlje, ali i predano izvršavali svoje obaveze na Fakultetu.

U teškim ratnim vremenima Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta prihvatilo je prijedlog da se nastavi prekinuti postdiplomski studij i upiše nova generacija studenata postdiplomaca sa željom da budu okosnica i budućnost nastavne baze našeg Fakulteta. U nastavi postdiplomaca učestvovali su i profesori iz Evrope i SAD-a. U tom periodu odbranjeno je i više doktorskih disertacija i magistarskih radova. Na zahtjev Zeničko-dobojskog kantona otvoreno je Odjeljenje Medicinskog fakulteta u Zenici. Upisane su dvije generacije studenata i vrlo uspješno izvedena teorijska i praktična nastava. Dolaskom mira u Bosnu i Hercegovinu prekinuta je nastava u ovom Odjeljenju, a studenti su nastavili započete studije na medicinskom fakultetu u Sarajevu i Tuzli.

Obilježavanje 20 godina postojanja Medicinskog fakulteta u Tuzli
Obilježavanje 20 godina postojanja Medicinskog fakulteta u Tuzli

Savremeni izazovi

Odlike današnjeg svijeta, prije svega procesi globalizacije, veliki iskoraci u nauci, dostupnost informacija, velika količina znanja koja se svakodnevno uvećava, odražava se i na područje edukacije u medicini. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli se prilagođava naučnim, stručnim, društvenim i drugim okolnostima i izazovima svog djelovanja. Značajan temelj za te prilagodbe je kontinuitet razvoja Medicinskog fakulteta u Tuzli koji je u 40 godina od osnivanja imao sistematski i logičan razvojni put, a svako prethodno rukovodstvo je imalo nasljednike koji su nastavljali posao s dobro definisanim prioritetima, neophodnim za narednu razvojnu fazu.

40 godina Medicinskog fakulteta u Tuzli
40 godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

Prethodni dekani

ibro-pasic-1976-1982

prof. dr. Ibro Pašić

1976. – 1982.

mitar-novakovic-1982-1985

prof. dr. Mitar Novaković 

1982. – 1986.

abdulah-smajic-1985-1990

prof. dr. Abdulah Smajić

1986. – 1990.

bozina-radevic-1990-1993

prof. dr. Božina Radević

1990. –  1993.

ahmet-halilbasic-1993-2001

prof. dr. Ahmet Halilbašić 

1993 – 2001.

husref-tahirovic-2001-2005

prof. dr. Husref Tahirović

2001. – 2005.

hajrija-seleskovic-vd-2005-2006

prof. dr. Hajrija Selesković

2005. – 2006.

prof. dr. Farid Ljuca

prof. dr. Farid Ljuca

2006. – 2014.

prof. dr. Elmir Čičkušić

prof. dr. Elmir Čičkušić

2014. – 2016.

prof. dr. Nermina Hadžigrahić

prof. dr. Nermina Hadžigrahić

2016. – 2017.

Dekanat

Dekan

prof. dr. Selmira Brkić

dr. sc. Selmira Brkić, redovni profesor

Kontakt: selmira.brkic@untz.ba

Prodekan za predkliničku nastavu i studentska pitanja

doc. dr. Azra Kurtić

dr. sc. Azra Kurtić, docent 

Kontakt: azra.kurtic@untz.ba

Prodekan za kliničku nastavu i studentska pitanja

prof. dr. Eldar Isaković

dr. sc. Eldar Isaković, redovni profesor 

Kontakt: eldar.isaković@untz.ba

Prodekan za naučno-istraživački rad

prof. dr. Admedina Savković

dr. sc. Admedina Savković, redovni profesor 

Kontakt: anatomija-morfologija@untz.ba

Uposlenici dekanata

Pomoćnik generalnog sekretara

Meliha Hasanhodžić, dipl. pravnik – meliha.hasanhodzic@untz.ba

 

Viši referent u Studentskoj službi

Subhija Hodžić – subhija.hodzic@untz.ba

 

Referenti u studentskoj službi

Begzada Alihodžić  – begzada.alihodzic@untz.ba

 Ramiza Kofrc – ramiza.kofrc@untz.ba

Mevla Čamdžić – mevla.camdzic@untz.ba

 

Tehnički sekretar

Ankica Miljanović – ankica.miljanovic@untz.ba

Nastavno osoblje

Redovni profesori

Zaposlenici:

 • dr. med. sci. Selmira Brkić
 • dr. med. sci. Jasmin Delić
 • dr. med. sci. Nermina Hadžigrahić
 • dr. med. sci. Eldar Isaković
 • dr. med. sci. Farid Ljuca
 • dr. med. sci. Fuad Brkić
 • dr. med. sci. Ermina Iljazović
 • dr. med. sci. Elmir Čičkušić
 • dr. med. sci. Izet Pajević
 • dr. med. sci. Mensura Aščerić
 • dr. med. sci. Šefik Hasukić
 • dr. med. sci. Emir Mujanović
 • dr. med. sci. Dženita Ljuca
 • dr. med. sci. Devleta Balić
 • dr. med. sci. Adem Balić
 • dr. med. sci. Elmira Hajder
 • dr. med. sci. Mithad Hajder
 • dr. med. sci. Olivera Batić-Mujanović
 • dr. med. sci. Nurka Pranjić
 • dr. med. sci. Emir Tupković
 • dr. med. sci. Dževdet Smajlović
 • dr. med. sci. Vahid Jusufović

Spoljni saradnici:

 • dr. med. sci. Fatima Numanović  
 • dr. med. sci. Samir Delibegović 
 • dr. med. sci. Goran Krdžalić 
 • dr. med. sci. Nihada Ahmetović  
 • dr. med. sci. Denijal Tulumović
 • dr. med. sci. Nermin Salkić

Vanredni profesori

Zaposlenici:

 • dr. med. sci. Suada Ramić
 • dr. sci. Azra Kurtić
 • dr. med. sci. Vesna Zulčić-Nakić
 • dr. med. sci. Gordana Grgić
 • dr. med. sci. Selma Muratović
 • dr. med. sci. Rifat Kešetović
 • dr. med. sci. Vedo Tuco
 • dr. med. sci. Suzana Pavljašević

Spoljni saradnici:

 • dr. med. sci. Nešad Hotić
 • dr. med. sci. Nijaz Tihić
 • dr. med. sci. Edin Jusufović
 • dr. med. sci. Emir Hodžić
 • dr. med. sci. Ervin Alibegović
 • dr. med. sci. Dilista Piljić
 • dr. med. sci. Amela Sofić
 • dr. med. sci.Svjetlana Mujagić
 • dr. sci. Nihad Mešanović
 • dr. med. sci. Alma Efedić
 • dr. med. sci. Mirsad Hodžić
 • dr. med. sci. Nedžad Kadrić
 • dr. med. sci. Mirha Agić
 • dr. med. sci. Elvira Konjić
 • dr. med. sci. Munevera Osmić
 • dr. med. sci. Maida Zonić Imamović
 • dr. med. sci. Zijah Rifatbegović
 • dr. med. sci. Fuad Pašić
 • dr. med. sci. Harun Avdagić
 • dr. med. sci. Dragan Piljić
 • dr. med. sci. Gordana Bogdanović
 • dr. med. sci. Mahira Jahić
 • dr. med. sci. Lejla Mešalić
 • dr. med. sci. Azra Hadžimehmedović
 • dr. med. sci. Feđa Omeragić
 • dr. med. sci. Svemir Čustović
 • dr. med. sci. Sanja Brekalo-Lazarević
 • dr. med. sci. Semir Imamović
 • dr. med. sci. Alisa Krdžalić
 • dr. med. sci. Esed Omerkić
 • dr. med. sci. Jasmina Smajić
 • dr. med. sci. Selma Sijerčić
 • dr. med. sci. Maida Mulić
 • dr. med. sci. Munevera Bećarević
 • dr. med. sci. Senada Selmanović
 • dr. med. sci. Nizama Salihefendić
 • dr. med. sci. Elmir Jahić
 • dr. med. sci. Šefika Umihanić
 • dr. med. sci. Mirna Alečković
 • dr. med. sci. Nabil Naser
 • dr. med. sci. Mirjana Vidović
 • dr. med. sci. Omer Ibrahimagić
 • dr. med. sci. Almasa Kapidžić
 • dr. med. sci. Biljana Kojić
 • dr. med. sci. Zikrija Dostović
 • dr. med. sci. Aida Šehanović
 • dr. med. sci. Renata Hodžić
 • dr. med. sci. Mevludin Hasanović
 • dr. med. sci. Zihnet Selimbašić
 • dr. med. sci. Rusmir Softić
 • dr. med. sci. Nermina Kravić
 • dr. med. sci. Edin Suljagić
 • dr. med. sci. Eldina Malkić Salihbegović
 • dr. med. sci. Amer Čustović
 • dr. med. sci. Almira Ćosićkić
 • dr. med. sci. Devleta Hadžić
 • dr. med. sci. Sanja Sefić-Kasumović
 • dr. med. sci. Šekib Umihanić
 • dr. med. sci. Azijada Beganlić
 • dr. med. sci. Enisa Ramić
 • dr. med. sci. Fejzo Džafić
 • dr. med. sci. Esad Alibašić
 • dr. med. sci. Begzada Hasukić

Docenti

Zaposlenici:

 • dr. med. sci. Melisa Lelić
 • dr. med. sci. Dževad Džananović

Spoljni saradnici:

 • dr. med. sci. Jasmina Alidžanović
 • dr. med. sci. Hasan Osmić
 • dr. med. sci. Enisa Karić
 • dr. med. sci. Samira Herenda
 • dr. med. sci. Aida Brković
 • dr. med. sci. Samir Husić
 • dr. med. sci. Amila Bajraktarević
 • dr. med. sci. Fatima Hukić
 • dr. med. sci. Hajriz Alihodžić
 • dr. med. sci. Elvir Bećirović
 • dr. med. sci. Lejla Osmančević
 • dr. med. sci. Amela Pašić
 • dr. med. sci. Evlijana Zulić
 • dr. med. sci. Amela Selimović
 • dr. med. sci. Dženana Ostrvica
 • dr. med. sci. Merima Gegić
 • dr. med. sci. Larisa Dizdarević Hudić
 • dr. med. sci. Jasminka Mustedanagić Mujanović
 • dr. med. sci. Zinaida Karasalihović
 • dr. med. sci. Jasminka Petrović
 • dr. med. sci. Rahima Jahić
 • dr. med. sci. Humera Porobić Jahić
 • dr. med. sci. Mirela Delibegović
 • dr. med. sci. Maja Sulejmanović
 • dr. med. sci. Zlatko Ercegović
 • dr. med. sci. Zlatan Mehmedović
 • dr. med. sci. Mirza Moranjkić
 • dr. med. sci. Asmir Hrustić
 • dr. med. sci. Aleksandar Vujadinović
 • dr. med. sci. Sehveta Mustafić
 • dr. med. sci. Selma Azabagić
 • dr. med. sci. Nehra Mosorović
 • dr. sci. Samir Kamenjaković
 • dr. med. sci. Sunita Delić Ćustendil
 • dr. med. sci. Elvedin Osmanović
 • dr. med. sci. Sabina Salkić
 • dr. med. sci. Katarina Kovačević
 • dr. med. sci. Daniela Lončar
 • dr. med. sci. Sevleta Avdić
 • dr. med. sci. Mustafa Tabaković
 • dr. med. sci. Amir Halilbašić
 • dr. med. sci. Mugdim Bajrić
 • dr. med. sci. Predrag Jovanović
 • dr. med. sci. Amira Bijedić
 • dr. med. sci. Mirela Bašić Denjagić
 • dr. med. sci. Denis Mršić
 • dr. med. sci. Meliha Halilbašić
 • dr. med. sci. Almir Salkić
 • dr. med. sci. Almedina Ramaš
 • dr. med. sci. Amela Čičkušić
 • dr. med. sci. Šahza Kikanović
 • dr. med. sci. Asja Hotić-Hadžiefendić
 • dr. med. sci. Igor Hudić

Viši asistenti

Zaposlenici:

 • dr. med. sci. Emin Grbić

Spoljni saradnici:

 • mr. med. sci. Alma Mujić-Ibralić
 • dr. med. sci. Anis Cerovac
 • mr. med. sci. Amela Bećirović
 • dr. med. sci. Belkisa Izić
 • mr. med. sci. Alma Halilčević-Terzić
 • mr. med. sci. Azra Sadiković
 • dr. med. sci. Maja Konrad Čustović
 • mr. med. sci. Goran Šarkanović
 • mr. med. sci. Haris Đug
 • mr. med. sci. Sabina Bećirović
 • mr. med. sci. Narhela Mujačić
 • mr. sci. Muhamed Topčagić
 • mr. sci. Renata Smajlović
 • mr. sci. Zlata Salihović Zorić
 • mr. sci. Mirela Berbić
 • mr. sci. Olivera Sadiković
 • mr. sci. Esmeralda Kicić
 • mr. med. sci. Admir Kurtćehajić
 • mr. med. sci. Jasmin Hamidović
 • mr. med. sci. Miralem Mešanović

Asistenti

Zaposlenici:

 • Dr Almedina Terzić
 • Dr Denis Hadžić
 • Dr Elma Mujaković
 • Dr Mirnesa Halilagić Musić
 • Dr Dalila Kavgić

Penzioneri

EMERITUSI

 • dr. med. sci. Husref Tahirović
 • dr. med. sci. Osman Sinanović
 • dr. med. sci. Senaid Trnačević
 • dr. med. sci. Nedima Kapidžić-Bašić
 • dr. med. sci. Zlata Žigić
 • dr. med. sci. Ešref Bećirović
 • dr. med. sci. Admedina Savković
 • dr. med. sci. Sead Ahmetagić
 • dr. med. sci. Esmina Avdibegović
 • dr. med. sci. Zijad Bešlagić
 • dr. med. sci. Mirsada Hukić

Redovni profesori

 • dr. med. sci. Fahir Baraković
 • dr. med. sci. Fahrija Skokić
 • dr. med. sci. Emir Kabil
 • dr. med. sci. Enisa Mešić
 • dr. med. sci. Enver Zerem
 • dr. med. sci. Zumreta Kušljugić
 • dr. med. sci. Harun Brkić
 • dr. med. sci. Zlatan Fatušić
 • dr. med. sci. Vesna Ferković
 • dr. med. sci. Suada Mulić-Bačić
 • dr. med. sci. Alija Sutović
 • dr. med. sci. Amra Jakubović Čičkušić
 • dr. med. sci. Dragan Keser
 • dr. med. sci. Suada Kapidžić-Duraković
 • dr. med. sci. Nada Mladina
 • dr. med. sci. Hajrija Selesković

Vanredni profesori

 • dr. med. sci. Nada Pavlović Čalić
 • dr. med. sci. Mithat Tabaković
 • dr. med. sci. Aida Arnautović Čustović
 • dr. med. sci. Indira Mehmedagić
 • dr. med. sci. Nerma Sijerčić
 • dr. med. sci. Hidajeta Begić
 • dr. med. sci. Mirsada Prašo
 • dr. med. sci. Emir Hodžić

Docenti

 • dr. med. sci. Zoran Jerkić
 • dr. med. sci. Mirsad Fazlić
 • dr. med. sci. Ajša Tulumović
 • dr. med. sci. Azra Delalić

Start typing and press Enter to search