belo

Medicinski fakultet u Tuzli

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je osnovan 1976. godine. Kao naučno-nastavna organizaciona jedinica, Univerziteta u Tuzli, organizuje i izvodi nastavu iz biomedicine i zdravstva, polje temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih nauka, na Studiju medicine-opšti smjer, za sticanje zvanja doktor medicine, a na Odsjeku zdravstvenih studija za sticanje zvanja diplomirani medicinski tehničar/sestra, diplomirani fizioterapeut, diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, diplomirani inžinjer medicinske radiologije i diplomirani inžinjer sanitarnog zdravstva. 

Misija

Saradnja

Kontinuiranim poticanjem i planskim ostvarivanjem domaće i internacionalne interinstitucionalne saradnje realizirati ćemo internu i internacionalnu mobilnost studenata i akademskog osoblja do željenog i potrebnog nivoa.

Savremena edukacija

Fakultet će prihvatiti, razviti, primjeniti i unaprjeđivati savremene oblike edukacije, temeljene na ishodima učenja, u čijem će središtu biti studenti, osposobljavajući ih za pružanje vrhunske zdravstvene njege, sa pacijentima u središtu.

Cjeloživotno učenje

Razumijevajući ograničenja ličnog znanja i iskustva, Fakultet će u sklopu cjeloživotnog učenja poticati i organizovano prenositi nova znanja i vještine, neophodne za unaprijeđenje medicinske prakse i ukupnog biomedicinskog naučnog znanja.

Istraživačko okruženje

U naučno-istraživačkom smislu Medicinski fakultet će stvoriti dinamično istraživačko okruženje  karakterisano interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naučnim projektima i kolaborativnim centrima izvrsnosti i transfera znanja.

Vizija

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je posvećen obrazovnom, intelektualnom, profesionalnom i ličnom razvoju izuzetnih studenata i nastavnika duboko predanih medicinskom studiju i praksi, biomedicinskom istraživanju, te zdravlju ljudi. Mi promovišemo i zastupamo vrijednosi integriteta, izvrsnosti, socijalne pravde, kolegijalnosti, pružajući svima jednake mogućnosti i otvorenu interdisciplinarnu saradnju. Fakultet upisuje izvrsne studente i nudi im programe koji integriraju temeljne nauke, izvrsno kliničko obrazovanje, stručne standarde i etička načela. Primjenom najboljih metoda obrazovanja razvijamo kompetentne profesionalce sa empatičnim stavom, koji razumiju teorijske i praktične, psihološke, sociološke, ekonomske i kulturne činioce zdravlja i bolesti. Njegujući kulturu različitosti i uključenosti, težimo ostvarenju misije kroz uvažavanje najviših profesionalnih i etičkih standarda, te samoaktualizacije svakog pojedinca kreiranjem poticajne sredine. Fakultet prepoznaje, razvija i gradi karijeru budućih lidera u medicini i biomedicinskoj nauci. Društvena odgovornost Fakulteta u uslovima brzog razvoja nauke i ljudskih potreba realizira se u kontinuiranom razvijanju široke i fleksibilne baze znanja i vještina. Entuzijazam za cjeloživotno učenje i umjetnost medicine, te multidisciplinarni i kolaborativni pristup biomedicinskim izazovima su principi našeg djelovanja.

Studijski programi

Opći studij medicine

Osnovni zadatak studija medicine je studente osposobiti da kao završeni doktori medicine mogu djelovati u sistemu zdravstvene zaštite u državnim i privatnim ambulantama i bolnicama ili nastaviti specijalizaciju. Fakultet organizuje i doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ za sticanje zvanja doktor medicinskih nauka. Cilj doktorskog studija je osposobljavanje studenata za samostalni naučnoistraživački rad u području „Biomedicine i zdravstva“.

Odsijek zdravstvenih studija

Zadatak dodiplomskog studija na Odsjeku zdravstvenih studija je sticanje sveobuhvatnih stručnih kompetencija i znanja nauke na kojima se temelje zdravstvena njega i usluge, uključujući dostatno razumijevanje strukture, fizioloških funkcija, patofizioloških promjena i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka te njegovog fizičkog i društvenog okruženja. Po okončanju dodiplomskog studija na Odsjeku zdravstvenih studija, diplomirani studenti mogu nastaviti studij na drugom ciklusu studija i steći zvanja magistar sestrinstva, magistar fizioterapije, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, magistar medicinske radiologije i magistar sanitarnog zdravstva. Drugi ciklus studija na Odsjeku zdravstvenih studija pruža studentima visoko specifično obrazovanje u oblastima zdravstvenih usmjerenja, sa akcentom na organizaciju i menadžment u procesu pružanja zdravstvene usluge kao i na metode istraživanja u zdravstvu.

Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo

Fakultet organizuje i doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ za sticanje zvanja doktor medicinskih nauka. Cilj doktorskog studija je osposobljavanje studenata za samostalni naučnoistraživački rad u području „Biomedicine i zdravstva“.

Historijat

Osnivanje Medicinskog fakulteta u Tuzli

Medicinski fakultet Uni­verziteta u Tuzli je drugi novoosnovani fakultet u Bosni i Hercegovini. Ova visokoškolska institucija je svojim osnivanjem tre­bala da dijelom rastereti pritisak na tada jedini bosanskohercegovački Medicinski fakultet (sarajevski), ali i da stvori poticaj za brži razvoj ukupnog zdravstva i zdravstvene struke na području sjeveroistočne Bosne. Fakultet je osnovan kako bi organi­zovao naučnoistraživački rad iz oblasti medicinskih nauka, provodio kontinuirano struč­no usavršavanje kadrova, osposobljavao i usavršavao nastavni kadar. Inicijativa za osnivanje Medicinskog fakulteta u Tuzli zasnovana je na dokumentu »Osnovni društveni stavovi i polazne osnove o razvo­ju, finansiranju i organizovanju visoko-školskih i naučno-istraživačkih institucija na području sjeveroistočne Bosne«, a koji su 1971. godine, usvojile međuopštinske društveno-političke organizacije regiona Brčkog, Doboja i Tuzle. Neposredna aktivnost na otvaranju Medicinskog fakulteta pokre­nuta je prilikom proslave stogodišnjice organizovane bolničke službe u Tuzli.

Odluka o osnivanju Medicinskog fakulteta u Tuzli
Odluka o osnivanju Medicinskog fakulteta u Tuzli

"Matičari" Medicinskog fakulteta u Tuzli

Skupština opštine Tuzla je 1976. godine, na osnovu odredbi Zakona o visokom obrazovanju, donijela Odluku o osnivanju Medicinskog fakulteta u Tuzli (broj 01/1-612/7/6). Nakon ove odluke Skupština opštine Tuzla 27. septembra 1976. godine donosi Rješenje o obrazovanju Komisije matičara br. 01/1-111-162 , u sastavu:

 • akademik Vojislav Danilović, šef Interne »B« Klinike, Beograd;
 • dr. Đorđe Dragić, general-potpukovnik, načelnik Vojno-medicinske akademije, Beograd;
 • akademik Jakob Gaon, šef Instituta  za epidemiologiju, Sara­jevo;
 • dr. Zvonimir Krajina, dekan Medicinskog fakulteta, Zag­reb;
 • akademik Tihomil Marković, Tehnološki fakultet u Tuzli;
 • dr. Radivoj Ozvald, predstojnik Instituta za histologiju i embriologiju, Ljubljana;
 • dr. Ešref Sarajlić, dekan Medicinskog fakulteta, Sarajevo;
 • Predrag Jovanović, dipl. inž., predsjednik Izvršnog odbo­ra Skupštine opštine Tuzla;
 • dr. Dušan Tešanović, direktor Regionalnog medicinskog centra »Dr Mustafa Mujbegović«, Tuzla.

Komisija matičara 2. oktobra 1976. godine donosi Odluku o privremenom nastavnom pla­nu i programu, uslovima upisa i režimu studija Medicinskog fakulteta u Tuzli za studente prve godine, br.  01/15/76. Komisija donosi Odluku o izboru nastavnika svih osnovnih predme­ta prve godine studija Medicinskog fakulteta u Tuzli, (br. 01/620 od 30. ok­tobra 1976. godine). Skupština opštine Tuzla donosi i Rješenje o imenova­nju privremenog Savjeta i inokosnog poslovodnog organa Medicinskog fakulteta u osnivanju u Tuzli (br. 01/111-161 od 27. septembra 1976. go­dine). Za prvog dekana Fakulteta imenovan je prim. dr Ibro Pašić, na­čelnik Internog odjeljenja RMC »Dr Mustafa Mujebović« Tuzla. Nakon ocjene o ispunjavanju uslova iz Zakona o visokom školstvu, Republički sekretarijat za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu donio je Rješenje (br. UP-104-612/10) kojim je data saglasnost za po­četak rada Medicinskog fakulteta u Tuzli.

"Matičari" Medicinskog fakulteta u Tuzli
"Matičari" Medicinskog fakulteta u Tuzli
Rješenje o obrazovanje komisije matičara
Rješenje o obrazovanje komisije matičara

Početak redovne nastave

Redovna nastava na Medicinskom fakultetu u Tuzli počela je školske 1976/77. godine, kada je upisan 251 redovan student. Petog novembra 1976. godine u prisustvu brojnih zvaničnika, nastavnika Medicinskog fakulteta u Tuzli i drugih gostiju, dekan primarijus dr. Ibro Pašić je uručio indekse prvoj generaciji studenata medicine. Nakon uručenja indeksa uslijedilo je prvo predavanje iz Uvoda u medicinu, koje je održao akademik Jakob Gaon. Početak djelovanja Medicinskog fakulteta u Tuzli, obilježen je šestog novembra 1976. godine svečanom sjednicom Savjeta ove visokoškolske ustanove. Sjednici su prisustvovali predstavnici Republike Bosne i Hercegovine, Tuzlanskog regiona, Akademije nauka BiH, Komisije matičara, medicinskih fakulteta, visokoškolskih ustanova, Regionalnog medicinskog centra Tuzla, nastavnog osoblja i studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli. Ovim je ozvaničen početak rada Fakulteta. Prvi studenti završili su medicinski studij na Medi­cinskom fakultetu u Tuzli 1981. godine. Sa diplomiranjem prvih stude­nata započeo je značajan doprinos ovog fakulteta razvoju zdravstva u Bosni i Hercegovini i drugim republikama tadašnje države.

Prije zvaničnog otvorenja Medicinskog fakulteta u Tuzli sukcesivno su formirana pojedina odjeljenja u sklopu postojećih organizacijskih jedinica Opće bolnice u Tuzli. Bilo je neophod­no reorganizirati odjeljenja i pretvoriti ih u klinike novoosnovanog medicinskog fakulteta. To je također nametalo i potrebu izgradnje novih zdrav­stvenih objekata za neke nove klinike, ali i drugih prostora za edukaciju studenata (interna klinika, infektivna klinika, klinika za dječije bolesti, neurološka klinika, klini­ka za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, katedra za sudsku medicinu, zavod za farma­kologiju i toksikologiju, katedra za patološku anatomiju, katedra za mikrobiologiju, ginekološko-akušerska poliklinika i zgrada Doma zdravlja, adaptirana je zgrada Zavo­da za zapošljavanje i stomatološke službe za potrebe pretkliničkog dijela Medicinskog fakulteta i Dekanata).

Pokrenut postdiplomski studij

Radi obezbjeđivanja vlastitih kadrova 1978. godine osnovan je postdiplomski studij i upisana prva generacija postdiplomaca. Ova i buduće generacije činile su kadrovsku osnovu katedri Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Tuzli organiziran je u dva smjera: Uvođenje u naučnoistraživački rad iz pretkliničkih disciplina i Uvođenje u naučnoi-straživački rad iz kliničkih disciplina. Postdiplomski studij je trajao četiri semestra i svake godine je upisivao od 20 do 40 studenata. Nastavu na postdiplomskom studiju su držali nastavnici Univerziteta u Tuzli i brojni nastavnici iz tadašnje države I inostranstva.

Nakon prvih pet godina u kojima su formirane katedre Medicinskog fakulteta, nastupio je period stabilizacije katedri, jačanja kadrovske i materijalne osnove, naučno-istraživačke djelatnosti u smislu dobivanja naučno-istraživačkih projekata i njihove realizacije, pisanju udžbeničke i druge literature, redovnom objavljivanju časopisa Acta Medica Saliniana i edukaciji kadrova. Uspostavljena je saradnja sa svim medicinskim fakultetima bivše Jugoslavije, te jednim brojem medicinskih fakulteta u Evropi i SAD-u. Određen broj nastavnika i saradnika drugih medicinskih fakulteta u BiH i izvan nje, bio je angažiran za potrebe Medicinskog fakulteta u Tuzli.

Dodjela prvih diploma
Dodjela prvih diploma
Prva generacija "diplomiranih ljekara"

Prostorni kapaciteti

Prostori za smještaj predkliničkog i opšteg dijela Medicinskog fa­kulteta većinom su se nalazili u vlastitoj zgradi od 8.900 m2, a drugim ma­njim dijelom zakupljeni su prostori na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. Kli­nički dio Medicinskog fakulteta sa svojim katedrama raspolagao je sa 46.000 m2 prostora, drugim riječima studentima ovog fakulteta stajalo je na raspolaganju ukupno oko 52.900 m2 raspoložive površine. Odmah po ot­varanju Medicinskog fakulteta izgrađena je posebna zgrada gdje je smješten Zavod za farmakologiju i toksikologiju. U predkliničkom dijelu Medicinskog fakulteta smješten je i dekanat sa svojim službama.

Zgrada fakulteta
Zgrada fakulteta

Period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu

Nakon početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, školske 1992/93. godine upisana je nova generacija studenata (šest godina ili 12 semestara), ali toj generaciji nastava nije izvođena, a ni nastava studentima ostalih godina ovog Fakulteta zbog ratne opasnosti. Te godine studente i svoj grad, napustili su brojni nastavnici, saradnici, administrativno i tehničko osoblje. Uprkos veoma teškim okolnostima nestašice u svim sredstvima i neposrednoj opasnosti od ratnih dešavanja donesena je odluka za održavanje nastave na Univerzitetu pa i Medicinskom fakultetu. Osoblje Medicinskog fakulteta, kliničkog i predkliničkog dijela, a i studenti,  uložili su ogroman napor i radili zaista predano kako bi se stvorile mogućnosti studiranja. Jedan broj nastavnika, saradnika i studenata bili su pripadnici oružanih snaga naše zemlje, ali i predano izvršavali svoje obaveze na Fakultetu.

U teškim ratnim vremenima Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta prihvatilo je prijedlog da se nastavi prekinuti postdiplomski studij i upiše nova generacija studenata postdiplomaca sa željom da budu okosnica i budućnost nastavne baze našeg Fakulteta. U nastavi postdiplomaca učestvovali su i profesori iz Evrope i SAD-a. U tom periodu odbranjeno je i više doktorskih disertacija i magistarskih radova. Na zahtjev Zeničko-dobojskog kantona otvoreno je Odjeljenje Medicinskog fakulteta u Zenici. Upisane su dvije generacije studenata i vrlo uspješno izvedena teorijska i praktična nastava. Dolaskom mira u Bosnu i Hercegovinu prekinuta je nastava u ovom Odjeljenju, a studenti su nastavili započete studije na medicinskom fakultetu u Sarajevu i Tuzli.

Obilježavanje 20 godina postojanja Medicinskog fakulteta u Tuzli
Obilježavanje 20 godina postojanja Medicinskog fakulteta u Tuzli

Savremeni izazovi

Odlike današnjeg svijeta, prije svega procesi globalizacije, veliki iskoraci u nauci, dostupnost informacija, velika količina znanja koja se svakodnevno uvećava, odražava se i na područje edukacije u medicini. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli se prilagođava naučnim, stručnim, društvenim i drugim okolnostima i izazovima svog djelovanja. Značajan temelj za te prilagodbe je kontinuitet razvoja Medicinskog fakulteta u Tuzli koji je u 40 godina od osnivanja imao sistematski i logičan razvojni put, a svako prethodno rukovodstvo je imalo nasljednike koji su nastavljali posao s dobro definisanim prioritetima, neophodnim za narednu razvojnu fazu.

40 godina Medicinskog fakulteta u Tuzli
40 godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

Prethodni dekani

ibro-pasic-1976-1982

prof. dr. Ibro Pašić

1976. – 1982.

mitar-novakovic-1982-1985

prof. dr. Mitar Novaković 

1982. – 1986.

abdulah-smajic-1985-1990

prof. dr. Abdulah Smajić

1986. – 1990.

bozina-radevic-1990-1993

prof. dr. Božina Radević

1990. –  1993.

ahmet-halilbasic-1993-2001

prof. dr. Ahmet Halilbašić 

1993 – 2001.

husref-tahirovic-2001-2005

prof. dr. Husref Tahirović

2001. – 2005.

hajrija-seleskovic-vd-2005-2006

prof. dr. Hajrija Selesković

2005. – 2006.

prof. dr. Farid Ljuca

prof. dr. Farid Ljuca

2006. – 2014.

prof. dr. Elmir Čičkušić

prof. dr. Elmir Čičkušić

2014. – 2016.

prof. dr. Nermina Hadžigrahić

prof. dr. Nermina Hadžigrahić

2016. – 2017.

Dekanat

Dekan

prof. dr. Selmira Brkić

dr. sc. Selmira Brkić, redovni profesor

Kontakt: selmira.brkic@untz.ba

Prodekan za predkliničku nastavu i studentska pitanja

doc. dr. Azra Kurtić

dr. sc. Azra Kurtić, docent 

Kontakt: azra.kurtic@untz.ba

Prodekan za kliničku nastavu i studentska pitanja

prof. dr. Eldar Isaković

dr. sc. Eldar Isaković, redovni profesor 

Kontakt: eldar.isaković@untz.ba

Prodekan za naučno-istraživački rad

prof. dr. Admedina Savković

dr. sc. Admedina Savković, redovni profesor 

Kontakt: anatomija-morfologija@untz.ba

Uposlenici dekanata

Pomoćnik generalnog sekretara

Meliha Hasanhodžić, dipl. pravnik – meliha.hasanhodzic@untz.ba

 

Viši referent u Studentskoj službi

Subhija Hodžić – subhija.hodzic@untz.ba

 

Referenti u studentskoj službi

Begzada Alihodžić  – begzada.alihodzic@untz.ba

 Ramiza Kofrc – ramiza.kofrc@untz.ba

Mevla Čamdžić – mevla.camdzic@untz.ba

 

Tehnički sekretar

Ankica Miljanović – ankica.miljanovic@untz.ba

Nastavno osoblje

Redovni profesori

 • dr. sc. med. Adem Balić
 • dr. sc. med. Admedina Savković
 • dr. sc. med. Alija Sutović
 • dr. sc. med. Amra Jakubović Čičkušić
 • dr. sc. med. Denijal Tulumović
 • dr. sc. med. Devleta Balić
 • dr. sc. med. Dženita Ljuca
 • dr. sc. med. Dževdet Smajlović
 • dr. sc. med. Eldar Isaković
 • dr. sc. med. Elmir Čičkušić
 • dr. sc. med. Elmira Hajder
 • dr. sc. med. Emir Kabil
 • dr. sc. med. Emir Mujanović
 • dr. sc. med. Emir Tupković
 • dr. sc. med. Enisa Mešić
 • dr. sc. med. Enver Zerem
 • dr. sc. med. Ermina Iljazović
 • dr. sc. med. Esmina Avdibegović
 • dr. sc. med. Ešref Bećirević- emeritus
 • dr. sc. med. Fahir Baraković
 • dr. sc. med. Fahrija Skokić
 • dr. sc. med. Farid Ljuca
 • dr. sc. med. Fatima Numanović
 • dr. sc. med. Fuad Brkić
 • dr. sc. med. Goran Krdžalić
 • dr. sc. med. Harun Brkić
 • dr. sc. med. Husref Tahirović- emeritus
 • dr. sc. med. Izet Pajević
 • dr. sc. med. Jasmin Delić
 • dr. sc. med. Mensura Aščerić
 • dr. sc. med. Mirsad Hodžić
 • dr. sc. med. Mithad Hajder
 • dr. sc. med. Nedima Kapidžić Bašić- emeritus
 • dr. sc. med. Nermina Hadžigrahić
 • dr. sc. med. Nurka Pranjić
 • dr. sc. med. Osman Sinanović
 • dr. sc. med. Samir Delibegović
 • dr. sc. med. Sead Ahmetagić
 • dr. sc. med. Selmira Brkić
 • dr. sc. med. Senaid Trnačević – emeritus
 • dr. sc. med. Suada Mulić-Bačić
 • dr. sc. med. Šefik Hasukić
 • dr. sc. med. Zlatan Fatušić
 • dr. sc. med. Zumreta Kušljugić
 • dr. sc.med. Vesna Ferković

Viši asistenti

 • dr. sc. med. Alma Mujić-Ibralić
 • dr. sc. med. Almir Salkić
 • dr. sc. med. Amela Selimović
 • dr. sc. med. Avdo Šakušić
 • dr. sc. med. Azra Jahić
 • dr. sc. med. Daniela Lončar
 • dr. sc. med. Dženana Ostrvica
 • dr. sc. med. Edin Ostrvica
 • dr. sc. med. Goran Marošević
 • dr. sc. med. Maida Isabegović
 • dr. sc. med. Maida Jahić
 • dr. sc. med. Melisa Lelić
 • dr. sc. med. Mirza Moranjkić
 • dr. sc. med. Mustafa Tabaković
 • dr. sc. med. Nehra Mosorović
 • dr. sc. med. Sanela Zukić
 • dr. sc. med. Sehveta Mustafić
 • dr. sc. Samir Kamenjaković
 • mr. sc med. Albin Mahovkić
 • mr. sc. Jasmina Ovčina
 • mr. sc. med. Adisa Pilavdžić
 • mr. sc. med. Aldina Ahmetagić
 • mr. sc. med. Alen Hajdarević
 • mr. sc. med. Alma Jahić
 • mr. sc. med. Alma Osmić-Husni
 • mr. sc. med. Almedina Ramaš
 • mr. sc. med. Amir Tursunović
 • mr. sc. med. Amna Kusturica Selimović
 • mr. sc. med. Anis Međedović
 • mr. sc. med. Arnela Smriko-Nuhanović
 • mr. sc. med. Azra Feukić
 • mr. sc. med. Belkisa Izić
 • mr. sc. med. Davor Trojak
 • mr. sc. med. Dženan Halilović
 • mr. sc. med. Edin Jašarević
 • mr. sc. med. Edin Zukić
 • mr. sc. med. Elmina Mulić-Hadžiavdić
 • mr. sc. med. Emir Ahmetašević
 • mr. sc. med. Emir Rahmanović
 • mr. sc. med. Hanifa Fejzić
 • mr. sc. med. Haris Đug
 • mr. sc. med. Hasan Altumbabić
 • mr. sc. med. Jasmin Zvorničanin
 • mr. sc. med. Jasmina Bošnjić
 • mr. sc. med. Lejla Dostović-Hamidović
 • mr. sc. med. Lejla Jašarević
 • mr. sc. med. Mahir Jašarević
 • mr. sc. med. Maida Kuljanin
 • mr. sc. med. Maja Sulejmanović
 • mr. sc. med. Mirzeta Rizvanović
 • mr. sc. med. Munevera Hadžimešić
 • mr. sc. med. Nermin Mušanović
 • mr. sc. med. Nerminka Aljukić
 • mr. sc. med. Salih Musemić
 • mr. sc. med. Sanida Azabagić
 • mr. sc. med. Suedina Fajić
 • mr. sc. med. Vlastimir Simendić
 • mr. sc. med. Zijad Selimović
 • mr.sc. med. Adnan Delibegović
 • mr.sc. med. Aida Pojskić
 • mr.sc. med. Alma Merić Džindo
 • mr.sc. med. Blaško Topalović
 • mr.sc. med. Indira Spahić Omeragić
 • mr.sc. med. Jasmina Ahmetović Đug
 • mr.sc. med. Jasmina Kovčić
 • mr.sc. med. Lejla Zonić
 • mr.sc. med. Mirsad Šakambet
 • mr.sc. med. Mirsada Mulavdić

Vanredni profesori

 • dr. sc. med. Aida Arnautović-Čustović
 • dr. sc. med. Alisa Krdžalić
 • dr. sc. med. Alma Toromanović
 • dr. sc. med. Almasa Kapidžić
 • dr. sc. med. Amer Čustović
 • dr. sc. med. Azijada Beganlić
 • dr. sc. med. Edin Suljagić
 • dr. sc. med. Elvira Konjić
 • dr. sc. med. Emir Hodžić
 • dr. sc. med. Ervin Alibegović
 • dr. sc. med. Feđa Omeragić
 • dr. sc. med. Fuad Pašić
 • dr. sc. med. Goran Imamović
 • dr. sc. med. Gordana Bogdanović
 • dr. sc. med. Gordana Grgić
 • dr. sc. med. Haris Huseinagić
 • dr. sc. med. Hidajeta Begić
 • dr. sc. med. Mahira Jahić
 • dr. sc. med. Mevludin Hasanović
 • dr. sc. med. Midhat Nurkić
 • dr. sc. med. Mirjana Vidović
 • dr. sc. med. Mirza Bišćević
 • dr. sc. med. Mithat Tabaković
 • dr. sc. med. Nerma Sijerčić
 • dr. sc. med. Nermin Salkić
 • dr. sc. med. Nihada Ahmetović
 • dr. sc. med. Nijaz Tihić
 • dr. sc. med. Nizama Salihefendić
 • dr. sc. med. Olivera Batić-Mujanović
 • dr. sc. med. Omer Ibrahimagić
 • dr. sc. med. Semir Imamović
 • dr. sc. med. Suzana Pavljašević
 • dr. sc. med. Šekib Umihanić
 • dr. sc. med. Vahid Jusufović
 • dr. sc. med. Vesna Zulčić-Nakić
 • dr. sc. med. Zarema Obradović
 • dr. sc. med. Zijah Rifatbegović

Asistenti

 • Andrijana Jurić, dipl. med. sestra,
 • dr. Amela Jahić
 • dr. Amra Mešić
 • dr. Amra Nadarević
 • dr. Amra Šakušić
 • dr. Azra Asotić
 • dr. Azra Sadiković
 • dr. Branislav Vuković
 •  dr. Emin Grbić
 • dr. Jasna Salkić
 • dr. Lejla Alidžanović
 • dr. Mirza Mukinović
 • dr. Nail Šehić
 • dr. Nevena Poljašević
 • dr. Semir Husaković
 • dr. Semira Topalović
 • dr. Sunčica Petrović
 • Edin Glavić, dipl. med. tehn.
 • Mirela Berbić, sanitarni inženjer
 • Renata Smajlović, dipl. med. sestra,
 • Sanja Bosankić, dipl. med. sestra,
 • Saša Jović, dipl. med. tehn.
 • Selma Hasanović, dipl. med. sestra,
 • Tatjana Praljak, dipl. med. sestra,

Docenti

 • dr sc. med. Aida Brković
 • dr sc. med. Ajša Tulumović
 • dr sc. med. Alma Efendić
 • dr sc. med. Almira Ćosićkić
 • dr sc. med. Amela Sofić
 • dr sc. med. Amila Bajraktarević
 • dr sc. med. Azra Delalić
 • dr sc. med. Azra Hadžimehmedović
 • dr sc. med. Azur Tulumović
 • dr sc. med. Begzada Hasukić
 • dr sc. med. Biljana Kojić
 • dr sc. med. Denis Mršić
 • dr sc. med. Devleta Hadžić
 • dr sc. med. Dilista Piljić
 • dr sc. med. Dragan Piljić
 • dr sc. med. Dragan Piljić
 • dr sc. med. Edin Jusufović
 • dr sc. med. Eldina Malkić-Salihbegović
 • dr sc. med. Elmir Jahić
 • dr sc. med. Enida Nevačinović
 • dr sc. med. Enisa Karić
 • dr sc. med. Enisa Ramić
 • dr sc. med. Esad Alibašić
 • dr sc. med. Esed Omerkić
 • dr sc. med. Fatima Hukić
 • dr sc. med. Fejzo Džafić
 • dr sc. med. Ferid Latić
 • dr sc. med. Harun Avdagić
 • dr sc. med. Hasan Škiljo
 • dr sc. med. Indira Mehmedagić
 • dr sc. med. Jasmina Nurkić
 • dr sc. med. Jasmina Smajić
 • dr sc. med. Jasminka Mustedanagić-Mujanović
 • dr sc. med. Lejla Mešalić
 • dr sc. med. Lejla Osmančević
 • dr sc. med. Maida Mulić
 • dr sc. med. Maida Zonić-Imamović
 • dr sc. med. Meliha Halilbašić
 • dr sc. med. Mevludin Mekić
 • dr sc. med. Mirha Agić
 • dr sc. med. Mirna Alečković
 • dr sc. med. Mirsad Fazlić
 • dr sc. med. Mugdim Bajrić
 • dr sc. med. Munevera Bećarević
 • dr sc. med. Munevera Osmić
 • dr sc. med. Nermina Kravić
 • dr sc. med. Nešad Hotić
 • dr sc. med. Ramiz Hajrić
 • dr sc. med. Renata Hodžić
 • dr sc. med. Safet Omerović
 • dr sc. med. Sahmir Šadić
 • dr sc. med. Samir Husić
 • dr sc. med. Samira Herenda
 • dr sc. med. Sandra Vegar Zubović
 • dr sc. med. Sanja Brekalo-Lazarević
 • dr sc. med. Sanja Sefić-Kasumović
 • dr sc. med. Selma Sijerčić Avdagić
 • dr sc. med. Senada Selmanović
 • dr sc. med. Siniša Maksimović
 • dr sc. med. Suad Jaganjac
 • dr sc. med. Suad Keranović
 • dr sc. med. Sunita Delić-Ćustendil
 • dr sc. med. Suvad Dedić
 • dr sc. med. Svemir Čustović
 • dr sc. med. Svjetlana Mujagić
 • dr sc. med. Šahza Kikanović
 • dr sc. med. Šefika Umihanić
 • dr sc. med. Zihnet Selimbašić
 • dr sc. med. Zikrija Dostović
 • dr sc. med. Zinaida Karasalihović
 • dr sc. med. Zlatko Ercegović
 • dr. sc. Azra Kurtić
 • dr. sc. med. Aida Šehanović
 • dr. sc. med. Amela Čičkušić
 • dr. sc. med. Dževad Džananović
 • dr. sc. med. Hajriz Alihodžić
 • dr. sc. med. Nedžad Kadrić
 • dr. sc. med. Rifat Kešetović
 • dr. sc. med. Selma Muratović
 • dr. sc. med. Sergije Marković
 • dr. sc. med. Suada Ramić
 • dr. sc. med. Vedo Tuco
 • dr. sc. Nihad Mešanović
 • dr.sc. med. Asja Hotić-Hadžiefendić
 • dr.sc. med. Azra Džaferagić-Franca
 • dr.sc. med. Sabina Salkić

Start typing and press Enter to search