Odluka o održavanju pristupnog predavanja dr.sci. Haruna Đozića

Odluka o utvrđivanju naziva teme, vremenu i mjestu održavanja pristupnog predavanja dr.sci. Haruna Đozića, kandidata za izbor u naučno-nastavno zvanje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli po Javnom konkursu od 16.12.2023. godine

Na osnovu člana 125. stav 1. tačka b) i člana 251. stav (6) Statuta JU Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst), broj: 03-5695-1-2/23 od 18.10.2023. godine, postupajući po Zahtjevu dr.sci. Svemira Čustovića, vanr.profesora, predsjednika Komisije za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja na nastavnom predmetu “Ortopedija”, po Javnom konkursu od 16.12.2023. godine, broj: 02/7-493-1/24 od 30.01.2024. godine, Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, na IV (četvrtoj) vanrednoj sjednici u ak. 2023/24. godini održanoj 30.01.2024. godine donijelo je ODLUKU o utvrđivanju naziva teme, vremenu i mjestu održavanja pristupnog predavanja dr.sci. Haruna Đozića, kandidata za izbor u naučno-nastavno zvanje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli po Javnom konkursu od 16.12.2023. godine

I

Utvrđuje se tema pristupnog predavanja dr. sci. Harunu Đoziću, kandidatu za izbor u naučno-nastavno zvanje docenta na nastavnom predmetu “Ortopedija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli po Javnom konkursu od 16.12.2023. godine, pod nazivom: “Razvojni poremećaji kuka”.

II

Pristupno predavanje iz prethodnog člana ove Odluke održat će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli dana 09. 02.2024. godine sa početkom u 10 sati pred Komisijom za pripremanje prijedloga za izbor koju je imenovalo Naučno-nastavno vijeće Fakulteta Odlukom broj: 02/7-61-3.6.6/24 od 11.01.2024. godine u sastavu:

  • Dr.sci. Svemir Čustović, vanredni profesor za nastavni predmet „Ortopedija“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  • Dr.sci. Ismet Gavrankapetanović, redovni profesor za naučnu oblast „Hirurgija“ – predmet “Ortopedija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (ekv. nastavni predmet “Hirurgija” i “Ortopedija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli), član, i
  • Dr.sci. Goran Krdžalić, redovni profesor za nastavni predmet “Hirurgija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

III

Zadatak Komisije je da ocjeni uspješnost pristupnog predavanja, uzimajući u obzir rezultate evaluacije pristupnog predavanja od strane studenata.

IV

Zadužuje se da oglašavanje pristupnog predavanja, sačinjavanje evidencije prisustva studenata i sačinjavanje zapisnika izvrši pomoćnik generalnog sekretara na Medicinskom fakultetu.

Zadužuje se prodekan za nastavu i studentska pitanja kliničkog dijela studija da pozove studente V godine studija, na kojoj se izvodi nastavni predmet “Ortopedija”, da prisustvuju pristupnom predavanju.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 02/7-61-3.6.6/24 od 11.01.2024. imenovana je Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja na nastavnom predmetu “Ortopedija”, po Javnom konkursu od 16.12.2023. godine, u sastavu:

  • Dr.sci. Svemir Čustović, vanredni profesor za nastavni predmet „Ortopedija“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  • Dr.sci. Ismet Gavrankapetanović, redovni profesor za naučnu oblast „Hirurgija“ – predmet “Ortopedija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (ekv. nastavni predmet “Hirurgija” i “Ortopedija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli), član, i
  • Dr.sci. Goran Krdžalić, redovni profesor za nastavni predmet “Hirurgija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Na Javni Konkurs prijavila su se blagovremeno 3 (tri) kandidata, od kojih je jedan kandidat dr. sci. Harun Đozić.

Predsjednik Komisije za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja na nastavnom predmetu “Ortopedija”, po Javnom konkursu od 16.12.2023. godine, dr.sci. Svemir Čustović, vanr.prof. dostavio je Naučno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta Zahtjev za utvrđivanje teme, vremena i mjesta održavanja prisutpnog predavanja, broj: 02/7-493-1/24 od 30.01.2024. godine,imajući u vidu da kandidat dr.sci. Harun Đozić ispunjava uslove za izbor u zvanje docent (Ima završen stepen trećeg ciklusa studija/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti ili područja (doktor medicinskih nauka) i ima 3 naučna rada iz oblasti izbora, objavljena u priznatim publikacijama), te da može biti izabran u zvanje docenta ukoliko održi pristupno predavanje iz nastavnog predmeta na koji je konkurisao, shodno odredbi člana 251. Stav 1) Statuta Univerziteta u Tuzli. U predmetnom Zahtjevu, dr.sci. Svemir Čustović, vanr.prof. predložio je naziv teme, vrijeme i mjesto održavanja pristupnog predavanja za imenovanog kandidata.

Razmatrajući predmetni zahtjev, Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici od 30.01.2024. godine, isti je ocijenilo osnovanim, pa je u skladu sa članom 125. stav 1. tačka b) i članom 251. stav (6) Statuta JU Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst), broj: 03-5695-1-2/23 od 18.10.2023. godine, odlučeno kao u dispozitivu.

Start typing and press Enter to search