Mikrobiologija sa parazitologijom

Ciljevi nastavnog predmeta:

upoznati studente sa pojedinim oblastima iz navedene nastavne, naučne i stručne discipline; -upoznati studente sa osnovnim osobinama bakterija, parazita, gljiva i virusa kao i imunog odgovora domaćina-čovjeka na njihovo prisustvo; -upoznati ih sa značajem navedenih mikroorganizama i parazita u prirodi i njegovim uticajem na zdravlje ljudi; -naučiti ih da prihvaćena znanja implementiraju u praksi; -naučiti ih da kroz pojedinačni ili grupni rad dolaze do rješenja problema u identifikaciji mikroorganizama; -poboljšati vještine studenata za kontinuiran rad tokom čitave godine.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Fatima Numanović, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: tima333@hotmail.com
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
I  3 0 2 6

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search