Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • -upoznati studente sa pojedinim oblastima iz navedene nastavne, naučne i stručne discipline
  • upoznati studente sa osnovnim osobinama parazita, gljiva i virusa kao i odgovora domaćina-čovjeka na njihovo prisustvo
  • upoznati ih sa značajem navedenih mikroorganizama i parazita u prirodi i njegovim uticajem na zdravlje ljudi
  • naučiti ih da prihvaćena znanja implementiraju u praksi
  • naučiti ih da kroz pojedinačni ili grupni rad dolaze do rješenja problema u identifikaciji mikroorganizama
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Fatima Numanović, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: tima333@hotmail.com
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
V 3 0 2 6

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search