Nastavni predmet

Laboratorijska nuklearna medicina

Odsjek zdravstvenih studija

Laboratorijska nuklearna medicina

Ciljevi nastavnog predmeta:

Cilj nastave iz predmeta je da studenta upozna sa osnovama i posebnostima laboratorijske nuklearne medicine (RIA laboratorij i priprema radionuklida i radiofarmaka), kao i radu i zaštiti sa otvorenim izvorima jonizirajućeg zračenja.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Amra Jakubović-Čičkušić, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: amrajakuboviccickusic@gmail.com
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
III 3 0 0 3

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search