Nastavni predmet

Higijena i zdravstvena ekologija

Odsjek zdravstvenih studija

Higijena i zdravstvena ekologija

Ciljevi nastavnog predmeta:

Upoznavanje studenata sa okolišem, ekološkim riziko-faktorima i njihovom utjecaju na zdravlje, analizom rizika, pravnim i institucionalnim okvirom uz oblasti okoliša u BiH i EU, te sa metodologijom procjene zdravstveno-ekoloških rizika. Razumijevanje procesa i trendova u oblasti okoliša-zdravstvene ekologije na nacionalnom i globalnom nivou, savremenih pristupa u rješavanju temeljnih teorijskih i praktiŁnih problema u oblasti higijene i zdravstvene ekologije.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Nihada Ahmetović, vanredni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: n.ahmetovic@bih.net.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
IV  1 0 1 3

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search