Nastavni predmet

Anatomija

Opći studij medicine

Anatomija

Kratak opis predmeta

Cilj anatomije je pružiti studentu znanja o građi, obliku i funkciji ljudskog tijela: da prikaže bioarhitektoniku žive mase u funkcionalnom prilagođavanju u tri dimenzije kroz: sistematsku, topografsku, morfološku i funkcionalnu anatomiju.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Admedina Savković, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 320 600
  • E-mail: morfologija-anatomija@untz.ba
Semestar Predavanja Auditivne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
I 2 0 2 5
II 4 0 3 9

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search