Dekanat

V.D. Dekan
dr. sc. med. Selmira Brkić, redovni profesor

Prodekan za predkliničku nastavu i studentska pitanja

Prodekan za kliničku nastavu i studentska pitanja
dr. sc. med. Eldar Isaković, redovni profesor

Pomoćnik generalnog sekretara
Meliha Hasanhodžić, dipl. pravnik

Tehnički sekretar
Ankica Miljanović

Viši referent u Studentskoj službi
Subhija Hodžić

Referenti u studentskoj službi
Ramiza Kofrc, Begzada Alihodžić i Mevla Čamdžić