Privremene rang liste za upis na II ciklus studija na Odsjeku zdravstvenih studija u ak. 2020/21. godini

Privremene rang liste za upis na II ciklus studija na Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u ak. 2020/21. godini

Na osnovu tačke III Konkursa za upis studenata na drugi ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, objavljenom u dnevnom listu „Avaz“ 22.06.2020. godine (u daljem tekstu: Konkurs), člana 9. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst), člana 2. stav 2. Odluke broj: 02/14 – 4298-1/20 od 22.09.2020. godine i u skladu sa odredbama Studijskog programa II ciklusa studija Odsjeka zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli koji se primjenjuje od ak. 2016/17. godine, Komisija za otvaranje prijava na Konkurs, prijem i rangiranje kandidata objavljuje PRIVREMENU RANG LISTU primljenih kandidata na II (drugi) ciklus studija na Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u ak. 2020/21. godini.

Na Privremenu rang listu kandidati mogu izjaviti žalbu Naučno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u
Tuzli, koji se podnosi putem Studentske službe fakulteta, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste, odnosno najkasnije
do 04.11.2020. godine do 09,00 sati.

Start typing and press Enter to search