Privremene rang liste primljenih kandidata na prvom upisnom roku u ak. 2021/22. godini

Privremene rang liste primljenih kandidata na prvom upisnom roku u ak. 2021/22. godini

Na osnovu člana 3. i člana 12. stav 2. i 3. Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u ak. 2021/22. godini, objavljenog 21.06.2021. godine u listu ˇDnevni Avazˇ, člana 22. Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 03-1923-1-3/21 od 19.04.2021. godine, broj: 03-2143-1-19/21 od 05.05.2021. godine i broj 03-2853-1-1/21 od 16.06.2021. godine, Komisija za realizaciju Konkursa za prijem studenata u prvu godinu integriranog prvog i drugog ciklusa studija Medicinskiog fakulteta Univerziteta u Tuzli i prvog ciklusa studija Odsjeka zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u ak. 2021/22 godini na prvom upisnom roku, objavljuje PRIVREMENE RANG LISTE primljenih kandidata na prvom upisnom roku.

Na objavljenu Privremenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli putem Komisije za žalbe. Žalba se predaje putem studentske službe fakulteta u roku od 3 (tri) dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja Privremene rang liste.
Kandidati imaju pravo izvršiti uvid u svoj pismeni rad u žalbenom roku.

Start typing and press Enter to search