|kalendar
  

PREDMETI...

I godina
Obavezni predmeti
Uvod u informatiku
Dopunski predmeti
Psihologija komunikacija

Zdravstvena ekologija

Biomedicinski inžinjering I

Osnovi medicinske statistike

Farmakoekonomika

Život prije rođenja

Klinička anatomija I

Medicinska kozmetologija

PREDMETI ...

II godina
Obavezni predmeti

Anatomija

Fiziologija

Histologija i embriologija -Syllabus

Biohemija II

Medicinska mikrobiologija sa imunologijom

Dopunski predmeti

Biomedicinski inžinjering II

Bazična imunologija

Osnovi medicinske informatike I

Metodologija istraživanja

Klinička laboratorijska dijagnostika

Osnovi medicinske informatike II

Klinička anatomija II

Dijagnostički postupci i metode u internoj medicini

Koža i psiha
Psihopatologija svakodnevnog života
Reumatske bolesti i kvalitet života

III godina

Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom

Klinička propedeutika

Patologija - Syllabus

Patofiziologija

Radiologija i nuklearna medicina

Farmakologija i toksikologija


IV godina

Dermatovenerologija

Epidemiologija sa statistikom

Infektologija

Interna medicina

Psihijatrija sa medicinskom psihologijom

 

V godina

Ginekologija i akušerstvo

Higijena sa zdravstvenom ekologijom

Hirurgija

Ortopedija

Pedijatrija

Oftalmologija

Otorinolaringologija

Onkologija

 

VI godina

Fizijatrija i rehabilitacija

Medicina rada

Porodična medicina

Socijalna medicina

Sudska medicina

Klinička imunologija

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje