|kalendar
  

AKTUELNOSTI.

31.10.2013
Dana 01.11.2013. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Jahić dr Rahime pod naslovom: «Procjena rizika profesionalne izloženosti bolničkog osoblja  Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla krvnoprenosivim infekcijama tokom ekspozicijskih incidenata». MENTOR: Prof. dr. Sead Ahmetagić; OPONENT: Prof. dr. Nurka Pranjić.


11.10.2013
Dana 17.10.2013. godine u 12 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc.  Ovčina-Kurtović dr Nermine pod naslovom:«Uloga citokina u etiopatogenezi psorijaze». MENTOR: Prof. dr. Nermina Hadžigrahić; OPONENT: Doc. dr.   Emina Kasumagić-Halilović.


09.10.2013
Dana 18.10.2013. godine u 11 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Zukić dr Sanele pod naslovom: «Brzina provodljivosti kroz n.ulnaris kao marker postojanja Martin Gruber anastomoze» MENTOR: Prof. dr. Osman Sinanović; OPONENT: Prof. dr. Almasa Kapidžić.


08.10.2013
Dana 09.10.2013. godine u 15 i 30 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata mr. sc. Šarkanović dr Gorana pod naslovom: «Prognostičko prediktivna vrijednost mikrovaskularne gustine, morfometrijskih i patomorfoloških karakteristika nemikrocelularnog karcinoma pluća (NSCLC)». MENTOR: Prof. dr. Ermina Iljazović; OPONENT: Prof. dr. Goran Krdžalić.


04.10.2013
Dana 07.10.2013. godine u 15 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Djedović dr Sameda pod naslovom: «Korelacija koronarne arterijske bolesti sa aterosklerozom karotidnih i perifernih arterija». MENTOR: Prof. dr. Emir Mujanović; OPONENT: Doc. dr.  Zoran Jerkić.


02.10.2013
Dana 04.10.2013. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Atić dr Nedime pod naslovom: «Značaj ultrazvučnog skrininga u ranom otkrivanju anomalija urinarnog trakta kod dojenčadi». MENTOR: Prof. dr. Hidajeta Begić; OPONENT:Doc.dr. Selma Muratović.


25.09.2013
Dana 26.09.2013. godine u 12 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata   Sarajlić-Spahić dr Selvedine  pod naslovom: «Uticaj organizacijske strukture na zadovoljstvo poslom zdravstvenih radnika i sigurnost pacijenata». MENTOR: Prof. dr. Nurka Pranjić ; OPONENT: Doc. dr.  Ajša Tulumović.


25.09.2013
Dana 26.09.2013. godine u 11 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Kreitmayer Peštić dr Sande pod naslovom: «Utjecaj empatije zdravstvenih radnika na motivaciju za rad, presentizam i sigurnost pacijenata». MENTOR: Prof. dr. Nurka Pranjić ;OPONENT: Doc. dr.  Ajša Tulumović.


20.09.2013
Dana 24.09.2013. godine u 11 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Jahić dr Maide pod naslovom: «Imunološki status djece sa rekurentnim tonzilitisom i periodičnim febrilnim stanjem uz aftozni stomatitis, faringitis i adenitis». MENTOR: Prof. dr. Belkisa Čolić-Hadžić; OPONENT: Prof. dr. Fahrija Skokić


20.09.2013
Dana 24.09.2013. godine u 12 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Dostović-Hamidović dr Lejle pod naslovom: «Uticaj anemije majke na gestacijsku dob, porođajnu masu i perinatalni ishod novorođenčeta». MENTOR: Prof. dr. Fahrija Skokić
OPONENT: Prof. dr. Belkisa Ćolić-Hadžić


18.09.2013
Dana 20.09.2013. godine u 12 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Čustović dr Samira pod naslovom: « Uticaj  intraabdominalne aplikacije lokalnih anestetika na postoperativni tok pacijenata nakon laparoskopske apendektomije». MENTOR: Prof. dr. Samir Delibegović; OPONENT: Doc. dr. Mirha Agić.


11.09.2013
Dana 12.09.2013. godine u 12 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Đoković dr Aleksandra pod naslovom: «Transingvinalna preperitonealna tehnika reparacije ingvinalne hernije kod odraslih». MENTOR: Prof. dr. Samir Delibegovi; OPONENT: Doc. dr. Zijah Rifatbegović.


09.09.2013
Dana 10.09.2013. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Delibegović dr Mirele pod naslovom:
«CT I MR prednosti potencijalne upotrebe polimernog plastičnog klipsa u neurokranijumu».MENTOR: Prof. dr. Đorđije Šaranović; OPONENT: Doc. dr. Haris Huseinagić.


08.07.2013
Dana 08.07.2013. godine u 12 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Delalić dr Azre pod naslovom: «Ovisnost koštane gustoće u djece sa cerebralnom paralizom u odnosu na stepen funkcionalnog onespobljenja». MENTOR: Prof. dr. Nedima Kapidžić-Bašić; OPONENT: Prof. dr. Belkisa Čolić-Hadžić.


05.07.2013
Dana 10.07.2013. godine u 10 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Kamerić dr Lejle pod naslovom: «Dopplerska mjerenja u predviđanju ishoda trudnoće trudnica sa preeklampsijom».MENTOR: Prof. dr. Zlatan Fatušić; OPONENT: Prof. dr. Gordana Bogdanović.


03.07.2013
Obavještavaju se kandidati koji su uložili prigovor na Privremenu rang listu za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u prvom upisnom roku u akademskoj 2013/2014.godini na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli-opći studij medicine i Odsjek zdravstvenih studija da mogu izvršiti uvid u svoj test i iznijeti svoje razloge za prigovor pred Komisijom za žalbe 04.07.2013.godine (četvrtak) u 13,30 sati u Dekanatu  Medicinskog fakulteta.

Studentska služba 


 01.07.2013
Tačni odgovori na pitanja kvalifikacionog ispita na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održanog 01.07.2013. godine u 10 sati.

TEST-I-A | TEST-I- B


19.06.2013
Dana 24.06.2013. godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Hadžimuratović Admira pod naslovom: „Perkutana biopsija bubrega i njen značaj u dijagnozi i tretmanu glomerulopatija kod djece“. MENTOR: Prof. Dr. Ediba Saračević; OPONENT: Prof. Dr. Fahrija Skokić.


18.06.2013
Dana 24.06.2013. godine u 11 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Abdulović Indire pod naslovom: «Policitemija u predikciji ishoda hipotrofične i hipertrofične novorođenčadi». MENTOR: Prof. dr. Selmira Brkić; OPONENT: Prof. dr. Fahrija Skokić.


18.06.2013
Dana 24.06.2013. godine u 10 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Mujić Ibralić Alme pod naslovom: «Psihomotorni razvoj djece male porođajne mase». MENTOR: Prof. dr. Fahrija Skokić; OPONENT: Doc. dr. Selma Muratović.


13.06.2013
Dana 21.06.2013. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistrarskog rada  kandidata Marjanović dr Milane pod naslovom: „Uticaj akutne zloupotrebe psihoaktivnih supstanci na kardivoaskularni sistem”. MENTOR: Doc.dr. Esed Omerkić; OPONENT: Prof. dr. Mensura Aščerić.


13.06.2013
Dana 17.06.2013. godine u 12 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Imširović dr Bilala pod naslovom: «Komparacija konvencionalnog ultrazvuka, kontrastne MRI enterografije i diffusion – weighted MRI u evaluaciji pacijenata sa Crohnovom bolesti». MENTOR: Akademik, Prof. dr. Enver Zerem; OPONENT: Doc. dr. Haris Huseinagić.


13.06.2013
Dana 01.07.2013. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Hamzić-Mehmedbašić dr Aide pod naslovom: "Dijagnostički i prognostički značaj biomarkera akutne renalne insuficijencije kod pacijenata sa kardiorenalnimsindromom tip 1". MENTOR: Prof. dr. Senija Rašić; OPONENT: Prof. dr. Denijal Tulumović.


11.06.2013
Dana 01.07.2013. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Bećiragić dr Amele pod naslovom: «Značaj određivanja superoksid-dismutaze u procjeni oksidativnog stresa kod pacijenata na hemodijalizi». MENTOR: Prof. dr. Halima Resić; OPONENT: Prof. dr. Denijal Tulumović.


11.06.2013
Dana 18.06.2013. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Čičkušić dr Amele pod naslovom: «Funkcionalni oporavak i kvalitet života pacijenata nakon ishemijskog moždanog udara». MENTOR: Prof. dr. Osman Sinanović; OPONENT: Prof. dr. Suada Kapidžić-Duraković.


07.06.2013
Dana 12.06.2013. godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Albine Softić pod naslovom: "Skrining hipertenzije i riziko faktora za hipertenziju u adolescenata". MENTOR: Prof. Dr. Azijada Beganlić ; OPONENT: Prof. Dr. Nurka Pranjić.


07.06.2013
Dana 10.06.2013. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Smajić Nedima pod naslovom: "Radiološki i klinički parametri u procjeni uspješnosti stabilizacije trohanternih prijeloma femura". MENTOR: Prof. Dr. Mirsad Hodžić; OPONENT: Doc. Dr. Sahmir Šadić.


 03.06.2013
Dana 06.06.2013. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Šestić Haruna pod naslovom: "Hiruški tretman komplikacija aneurizme arterio-venske fistule u pacijenata na hroničnoj hemodijalizi". MENTOR: Prof. Dr. Šefik Hasukić ; OPONENT: Doc. Dr. Zoran Jerkić.


23.05.2013
Poziv za apliciranje za stipendije u okviru Mevlana programa razmjene, koji je finansiran od strane Vijeća za visoko obrazovanja Republike Turske. Više informacija...


20.05.2013
Dana 21.05.2013. godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Valbona Gashia  pod naslovom: "Komparativni rezultati radiocefaličnih i brahiocefaličnih arteriovenskih fistula u starijih bolesnika sa dijabetesom ". MENTOR: Prof. Dr. Emir Mujanović; OPONENT: Prof. Dr. Zoran Jerkić.


15.05.2013
Dana 20.05.2013. godine u 10,30 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Sehvete Mustafić  pod naslovom: "Prediktivna vrijednost procalcitonina u dijagnozi sepse ". MENTOR: Prof. Dr. Selmira Brkić ; OPONENT: Prof. Dr. Lejla Begić.


15.05.2013
Javni poziv Za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata  u oblasti nauke  u  2013. godini. Više informacija...


13.05.2013
Dana 14.05.2013. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Asje Hotić-Hažiefendić pod naslovom: "Klinička evaluacija funkcionalnih promjena nakon operativnog liječenja spinalne stenoze i fizikalne terapije lumbalne kralježnice ". MENTOR: Prof. Dr. Nedima Kapidžić-Bašić ; OPONENT: Prof. Dr. Mirsad Hodžić.


06.05.2013
Dana 13.05.2013. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Amele Pašić pod naslovom: "Uticaj indeksa tjelesne mase na pojavu, težinu i kontrolu simptoma astme u djece". MENTOR: Prof. Dr. Fahrija Skokić; OPONENT: Prof. Dr. Belkisa Čolić Hadžić.


22.04.2013
Dana 23.04.2013. godine u 15 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Amine Krupalija Solak pod naslovom: "Kardiovaskularni i respiratorni funkcionalni parametri i kvalitet života u pacijenata nakon barijatrijskog tretmana".
MENTOR: Prof. Dr. Farid Ljuca; OPONENT: Doc. Dr.Zijah Rifatbegović.


16.04.2013
Rang-lista kandidata za upis na doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo"u akademskoj 2012/2013.


29.03.2013
Dana 01.04.2013. godine u 14,30 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Terzić Sabine pod naslovom: "Efekti ventilatorne strategije permisivne hiperkapnije kod nedonoščadi sa respiratornim distres sindromom". MENTOR: Prof. Dr. Suada Heljić; OPONENT: Doc. Dr. Selma Muratović.


 07.03.2013
Dana 11.03.2013.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Djedović dr. Muhameda pod naslovom: "Evaluacija transperitonealnog i retroperitonealnog pristupa na kvalitet postoperativnog oporavka kod pacijenata sa aorto ilijakalnom okluzivnom bolešću. MENTOR: Prof. Dr.Emir Solaković; OPONENT: Doc. Dr. Nedžad Kadrić.   


04.03.2013
Dana 04.03.2013. godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Aljukić Adnana  pod naslovom: "Klinički simptomi u predikciji ishoda abdominalne boli u djece." MENTOR: Prof. Dr. Fahrija Skokić; OPONENT: Doc. Dr. Semir Imamović.


 12.02.2013
Detaljne informacije i uvjeti za upis na doktorski studij Biomedicina i zdravstvo.


30.01.2013
Dana 31.01.2013. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Melike Avdagić pod naslovom: "Poremećaji srčanog ritma i provođenja u bolesnika na hroničnom programu hemodijalize". MENTOR: Prof. Dr. Zumreta Kušljugić; OPONENT: Prof. Dr. Fahir Baraković.


30.01.2013
Dana 01.02.2013. godine u 13:30 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada  kandidata dr Amira Asotića pod naslovom: „Prisustvo HPV infekcije kod pacijentica sa cervikalnim intraepitelnim neoplazijama“. MENTOR: Prof. dr. Dženita Ljuca; OPONENT: Prof. dr. Ermina Iljazović.


25.01.2013
Dana 30.01.2013. godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Gledo Ibrahima pod naslovom:"Okolišni rizici za karcinom prostate".MENTOR: Prof. Dr. Nurka Pranjić   
OPONENT: Prof. Dr. Azijada Beganlić. 


25.01.2013
Dana 30.01.2013. godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Subhije Prasko pod naslovom: "Ishodi liječenja antidepresivima u porodičnoj medicini". MENTOR: Prof. Dr. Nurka Pranjić OPONENT: Prof. Dr. Azijada Beganlić.


25.01.2013
Dana 31.01.2013. godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Azabagić Saliha pod naslovom: "Tireoglobulin i tireoglobulinska antitijela u predikciji učinka radiojodne terapije u hipertireoidnih bolesnika". MENTOR: Prof. Dr. Amra Jakubović Čičkušić   
OPONENT: PROF. EMERITUS Smajić Ibrahim.


18.12.2012
Dana 24.12.2012. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada  kandidata dr Edite Zvorničanin pod naslovom: „Epidemiološke karakteristike hospitaliziranih povreda oka u Klinici za očne bolesti UKC Tuzla u periodu 2008-2012 godine“. MENTOR: Doc. dr. Vahid Jusufović; OPONENT: Doc. dr. Suzana Pavljašević.


13.12.2012
Dana 17.12.2012. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada  kandidata dr Admira Kurtćehajića pod naslovom: „Sigurnost i efikasnost endoskopske pneumatske balon dilatacije u pacijenata sa ahalazijom“. MENTOR: Doc. dr. Ervin Alibegović; OPONENT: Doc. dr. Nermin Salkić.


03.12.2012
Dana 04.12.2012.godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Ilić dr. Borisa pod naslovom: "Prehospitalni kardiorespiratorni arrest na području Opštine Tuzla-utstein stil". MENTOR: Prof. Dr. Mirsada Prašo; OPONENT: Doc. Dr. Semir Imamović.


30.11.2012
Dana 03.12.2012. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada  kandidata dr Amre Delić pod naslovom: „ Dugoročne psihičke posljedice i kvalitet života u žena sa iskustvom silovanja u ratu“. MENTOR: Prof . dr.  Esmina Avdibegović; OPONENT: Prof. dr. Izet Pajević.


21.11.2012
Dana 26.11.2012. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Kurtćehajić dr Admira pod naslovom: «Sigurnost i efikasnost endoskopske pneumatske balon dilatacije u pacijenata sa ahalazijom». MENTOR: Doc. dr. Ervin Alibegović; OPONENT: Doc. dr.  Nermin Salkić.


31.10.2012
Dana 05.11.2012. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada  kandidata dr Musfahe Burgić pod naslovom: „Učestalost preloma donje vilice liječenih na Univerzitetsko kliničkom centru u Tuzli u periodu od 2008-2012 godine“. MENTOR: Prof. dr. Fuad Brkić; OPONENT: Doc. dr. Faris Fočo.


29.10.2012
Dana 31.10.2012. godine u 15 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada  kandidata dr Dženite Kurćehajić pod naslovom: „Toksični efekat na periferne nerve paclitaxel/carboplatin hemoterapijskog protokola u tretmanu  malignih tumora jajnika“. MENTOR: Prof. dr. Dženita Ljuca; OPONENT: Prof. dr. Emir Tupković.


17.10.2012
Dana 19.10.2012. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada  kandidata dr Sabire Mutapčić pod naslovom: „Uticaj stresa na radnu sposobnost i nastanak ginekoloških bolesti kod zaposlenica NLB banke“. MENTOR: Doc . dr.  Azur Tulumović; OPONENT: Doc. dr. Gordana Grgić.


10.10.2012
Dana 10.10.2012. godine u 15 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata dr Eljvisa Mustafe pod naslovom: «Uticaj dijabetesa na pojavu restenoze unutrašnje karotidne arterije kod pacijenata nakon urađene trombendarterektomije». MENTOR: Doc. dr. Zoran Jerkić; OPONENT: Doc. dr. Zijah Rifatbegović.


10.10.2012
Dana 15.10.2012. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Taletović-Dugonjić dr Maide pod naslovom:«Alfa 1 mikroglobulinurija i hipertenzija u ispitanika regije endemske nefropatije» MENTOR: Prof. dr. Enisa Mešić; OPONENT: Prof. dr. Senaid Trnačević.


01.09.2012
Dana 03.09.2012.godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Avdibašić dr. Enesa pod naslovom: "Efikasnost ripasa skor sistema u djece i odraslih na nivou primarne zdravstvene zaštite". MENTOR: Doc. Dr. Elvira Konjić; OPONENT: Doc. Dr. Mirha Agić.


05.07.2012
Dana 11.07.2012. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Alispahić dr Emira pod naslovom: «Analiza utroška krvi kod operacija adolescentnih idioptskih skolioza». MENTOR: Doc. dr. Mirza Bišćević; OPONENT: Doc. dr. Semir Imamović.


02.07.2012
Dana 03.07.2012.godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Hamidović dr. Jjasmina pod naslovom: "Psihički problemi djece školske dobi u ruralnoj sredini".MENTOR: Doc.Dr. Zihnet Selimbašić; OPONENT: Doc.Dr. Mevludin Hasanović.


02.07.2012                                         
Dana 03.07.2012.godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Selimović dr. Zijada pod naslovom: "Preoperativni prediktori ranog ishoda u pacijenata nakon perkutane nefrolitotripsije". MENTOR: Prof.Dr. Šefik Hasukić; OPONENT: Doc.Dr. Fuad Pašić.

30.06.2012
Dana 02.07.2012. godine u 11 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Jašarević dr Mahira   pod naslovom: "Kliničko dijagnostičke osobitosti tranzitornog sinovitisa kuka u djece ". MENTOR: Prof. dr. Selmira Brkić; OPONENT: Prof. dr. Fahrija Skokić.

29.06.2012
Tačni odgovori na pitanja kvalifikacionog ispita na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održanog 29.06.2012. godine u 10 sati.


29.06.2012
Obavještavaju se kandidati koji su polagali kvalifikacioni ispit za upis u prvu godinu na Medicinskom fakultetu u akademskoj 2012/2013 godini, da će privremena rang lista biti objavljena u subotu, 30.06.2012. godine u 12 sati.

Obavještavaju se kandidati koji su polagali kvalifikacioni ispit za upis u prvu godinu na Medicinskom fakultetu - Odsjek zdravstvenih studija u akademskoj 2012/2013 godini, da će privremena rang lista biti objavljena u subotu, 30.06.2012. godine u 12 sati.


28.06.2012
Spisak kandidata koji polažu prijemni ispit u prvom upisnom roku za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2012/2013. godini dana 29.06.2012. godine u 10 sati.

Spisak kandidata koji polažu prijemni ispit u prvom upisnom roku za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Medicinski fakultet - Odsjek zdravstvenih studija Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2012/2013. godini dana 29.06.2012. godine u 10 sati.

NAPOMENA:

Svi kandidati dužni su sa sobom ponijeti ličnu kartu ili neki drugi dokument sa fotografijom (vozačku dozvolu ili pasoš)  na osnovu kojeg će Komisija za kontrolu pravilnosti postupanja na kvalifikacionom ispitu sa sigurnošću identifikovati kandidate. Bez dokumenta za identifikaciju pristup kvalifikacionom ispitu nije moguć.
Pismeni dio prijemnog ispita obavezno se radi nebrisivom hemijskom olovkom plave boje.
Na prijemnom ispitu nije dozvoljeno korištenje nikakvih elektronskih pomagala (kalkulatora, mobitela), kao ni pisanih materijala.
Kandidat koji se ne bude pridržavao Uputstva datog u prethodnom stavu će biti udaljen sa prijemnog ispita.
Ukoliko se odgovor na pitanje daje po sistemu zaokruživanja, svaki drugi oblik označavanja (precrtavanje, podvlačenje, dopisivanje i sl.) smatraće se netačnim odgovorom.
Upozoravaju se kandidati da odmah po ulasku u salu za kvalifikacioni ispit odlože, na za to od strane Komisije određeno mjesto, sve svoje lične stvari, a naročito mobitele. Kandidati uz sebe smiju zadržati samo identifikacioni dokument i olovku. Kandidati koji budu zatečeni da koriste mobitele ili knjige, biće bez opomene odstranjeni sa ispita.

Predsjednik centralne komisije
Prof. dr. sc. Farid Ljuca, s.r.


28.06.2012
Dana 06.07.2012. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Iveljić dr Ivane   pod naslovom: „Iznenadna srčana smrt i intrahospitalni mortalitet u klinici za interne bolesti". MENTOR: Doc. dr. Mithat Tabaković; OPONENT: Prof. dr. Fahir Baraković.


28.06.2012
Dana 02.07.2012. godine u 15 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Pozderac dr Žane   pod naslovom: „Učestalost  srčanih mana kod studentske populacije Univerziteta u Sarajevu”. MENTOR: Prof. dr. Zumreta Kušljugić; OPONENT: Prof. dr. Fahir Baraković.


28.06.2012
Dana 02.07.2012. godine u 10 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Garagić dr Džemala   pod naslovom: „Efikasnost alvarado skor sistema u djece i odraslih na nivou primarne zdravstvene zaštite “. MENTOR: Doc. dr. Elvira Konjić; OPONENT: Prof. dr. Samir Delibegović.


26.06.2012
Dana 02.07.2012. godine u 12 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Hajdarević dr Alena   pod naslovom:  „Komparativna analiza karotidne cirkulacije kod pacijenata u metaboličkom sindromu sa i bez dijabetes melitusa“: MENTOR: Prof. dr. Emir Tupković; OPONENT: Doc. dr. Zoran Jerkić.


26.06.2012
Dana 02.07.2012. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Tursunović dr Amira  pod naslovom: «Femoropoplitealna premosnica kod pacijenata sa i bez dijabetes melitusom tip 2». MENTOR: Doc. dr. Zoran Jerkić; OPONENT: Doc. dr. Zijah Rifatbegović.


26.06.2012
Dana 02.07.2012. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Asotić dr Amira pod naslovom: «Komparacija pozitivnih citoloških nalaza sa patohistološkim nalazima biopsije grlića materice». MENTOR: Prof. dr. Dženita Ljuca; OPONENT: Doc. dr. Gordana Bogdanović.


19.06.2012
Dana 09.07.2012.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Muje dr. Imširović pod naslovom:"Perinatalni ishod višeplodne trudnoće". MENTOR: Prof.Dr. Zlatan Fatušić ; OPONENT: Prof.Dr. Elmira Hajder.


18.06.2012
Dana 19.06.2012.godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Lejle dr. Selimović - Čeke pod naslovom: "Promjene u koagulacionom statusu kod pacijenata kojima je urađena operacija koronarnog arterijskog bajpas graftiranja (CABG)". MENTOR: Doc.Dr. Semir Imamović; OPONENT: Doc.Dr. Zoran Jerkić.


13.06.2012
Dana 18.06.2012.godine u 11,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Alme dr. Merić - Džindo pod naslovom: "Uticaj antenatalne primjene kortikosteroida na učestalost respiratornog distres sindroma kod prijevremeno rođene novorođenčadi". MENTOR: Prof.Dr. Fahrija Skokić; OPONENT: Prof. Dr. Selmira Brkić.


08.06.2012
Dana 11.06.2012.godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Danijele dr. Babić - Maksimović pod naslovom: "Terapijski pristup u djece sa subglotičnim laringitisom". MENTOR: Prof. Dr. Selmira Brkić; OPONENT: Prof. Dr. Fahrija Skokić.


08.06.2012
Dana 11.06.2012.godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Alme dr. Osmić - Husni pod naslovom: "Poređenje modificirane Jaffeove metode i enzimatske metode za mjerenje kreatinin klirensa i procjenu jačine glomerularne filtracije". MENTOR: Prof.Dr. Sabina Nuhbegović
OPONENT: Prof.Dr. Selmira Brkić.


08.06.2012
Dana 11.06.2012.godine u 11,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Aide dr. Mršić pod naslovom: "Neonatalna hipotenzija kao prediktor oštećenja mozga". MENTOR: Prof. Dr. Fahrija Skokić
OPONENT: Doc. Dr. Belkisa Čolić Hadžić.


23.05.2012
Dana 29.05.2012. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Šahović dr Harisa pod naslovom: «Biohemijski i citomorfološki parametri prognoze multiplog mijeloma». MENTOR: Doc. dr. Aida Arnautović-Čustović;OPONENT: Prof. dr. Elmir Čičkušić.


23.05.2012
Dana 04.06.2012. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Husić dr Damira pod naslovom: «Dijabetično oko i komplikacije dijabetesa u oku». MENTOR: Doc. dr. Suzana Pavljašević
OPONENT: Doc dr.  Vahid Jusufović.


23.05.2012
Dana 04.06.2012. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Sarić dr Zarife pod naslovom: «Učestalost moždanog udara u oboljelih od diabetes mellitusa tip 2». MENTOR: Doc. dr. Olivera Batić-Mujanović; OPONENT: Prof. dr.  Selmira Brkić.


17.05.2012
Dana 17.05.2012.godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Adrović dr. Jasmine pod naslovom: "Stres-hiperglikemija tokom i nakon laparoskopske holecistektomije". MENTOR: Prof.Dr. Šefik Hasukić; OPONENT: Doc.Dr. Semir Imamović.


14.05.2012
Dana 17.05.2012.godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Adrović dr. Jasmine pod naslovom: "Stres-hiperglikemija tokom i nakon laparoskopske holecistektomije".
MENTOR: Prof.Dr. Šefik Hasukić ;OPONENT: Doc.Dr. Semir Imamović.


14.05.2012
Dana 17.05.2012.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Salkanović Delibegović dr. Sabine pod naslovom: "Učestalost i etiologija neonatalnih konvulzija". MENTOR: Prof.Dr. Fahrija Skokić
OPONENT: Prof.Dr. Selmira Brkić.

04.05.2012
Dana 07.05.2012.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Šakušić dr. Arnele  pod naslovom: "Menadžment ishemijske bolesti srca u porodičnoj medicini. MENTOR: Doc.Dr. Olivera Batić-Mujanović; OPONENT: Doc.Dr. Ajša Tulumović.


03.05.2012
Dana 03.05.2012.godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Alić dr. Emira pod naslovom: "Sudsko-medicinski značaj određivanja brzine eliminacije alkohola iz organizma uzimanjem krvi u dva vremena". MENTOR: Prof.Dr. Mensura Aščerić; OPONENT: Doc.Dr. Kešetović Rifat.


26.04.2012
Dana 27.04.2012.godine u 11,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Pašić dr. Azre pod naslovom: "Kliničke i morfološke karakteristike recidivirajućih karcinoma dojke". MENTOR: Prof.Dr. Elmir Čičkušić; OPONENT: Prof.Dr. Zlata Žigić.


25.04.2012
Dana 27.04.2012. godine u 10,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Simendić dr. Vlastimira pod naslovom: "Prognostički faktori za trombocitni i neutrofilni oporavak nakon visokodozne hemioterapije sa autolognom transplantacijom matične ćelije hematopoeze kod bolesnika sa hematološkim malignitetima". MENTOR: Doc.Dr. Aida Arnautović-Čustović; OPONENT: Prof.Dr. Elmir Čičkušić.


25.04.2012
Dana 26.04.2012.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Mujkić dr. Lejle pod naslovom: "Uticaj srednjeg arterijskog pritiska na pojavu akutne bubrežne insuficijencije nakon kardiopulmonalnog bajpasa". MENTOR: Prof.Dr. Midhat Nurkić; OPONENT: Doc.Dr. Semir Imamović.


25.04.2012
Dana 26.04.2012.godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Pojskić dr. Aide pod naslovom: "Anksioznost i depresivnost prije i nakon operacije koronarmog bypass-a". MENTOR: Doc.Dr. Semir Imamović; OPONENT: Prof.Dr. Midhat Nurkić.


25.04.2012
PRVI BIH SIMPOZIJUM GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE sa međunarodnim učešćem


18.04.2012
Obavijest o programu stipendiranja za Europski Forum Alpbach 2012.


12.03.2012
Obavještavamo studente Medicinskog fakulteta kao i redovne studente Visoke zdravstvene škole (redovne studente koji se finansiraju iz budžeta i redovne studente koji se sami finansiraju), koji su tekuće akademske godine po drugi put obnovili istu studijsku godinu i koji ne stekne uslov da u akademskoj 2012/2013 upišu narednu (višu) godinu studija, da će izgubiti status studenta Univerziteta u Tuzli.

STUDENTSKA SLUŽBA


26.03.2012
Dana 29.03.2012.godine u 11,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Softić dr. Albine pod naslovom: "Prevalenca i riziko faktori za padove u osoba starije životne dobi". MENTOR: Doc.Dr. Azijada Beganlić; OPONENT: Prof.Dr. Nurka Pranjić.


09.03.2012
Dana 12.03.2012.godine u 13,30 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Selimović dr. Maje pod naslovom: "Abnormalni cervikalni citološki nalaz u trudnoći ". MENTOR: Prof.Dr. Dženita Ljuca; OPONENT: Doc. dr. Gordana Bogdanović.


09.03.2012
Dana 12.03.2012.godine u 14,30 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Selimović dr. Nihada pod naslovom: "Uticaj primjene "SPURS" protokola na funkcionalne parametre i efikasnost u prevenciji i tretmanu sportskih povreda ". MENTOR: Prof.Dr. Farid Ljuca; OPONENT: Prof. dr. Jasmin Delić.


24.02.2012
Dana 28.02.2012.godine u 14,30 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Tabaković dr. Mustafe pod naslovom: "Preraspodjela protoka krvi kroz karotidne arterije nakon endarterektomije". MENTOR: Prof.Dr. Šefik Hasukić; OPONENT: Doc.Dr. Zoran Jerkić.


23.02.2012
Dana 27.02.2012. godine u 1430 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Šakambet dr Mirsada pod naslovom: «Profilaktička mastektomija kao metoda prevencije raka dojke kod visoko rizičnih pacijentica. MENTOR: Prof. dr. Ermina Iljazović; OPONENT: Doc. dr. Fuad Pašić.


17.02.2012
Rasporedi održavanja predavanja i vježbi za ljetni semestar akademske 2011/2012. godine.


15.02.2012
Dana 16.02.2012.godine u 11,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Kudić dr. Azre pod naslovom: "Učestalost i etiologija ponavljanih hipoglikemija hipertrofične novorođenčadi nedijabetičnih majki". MENTOR: Prof.Dr. Fahrija Skokić; OPONENT: Prof.Dr. Sabina Nuhbegović.


13.02.2012
Dana 13.02.2012.godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Ivanić dr. Dijane pod naslovom: "Značaj rane dijagnostike bolnog zgloba u dječijoj dobi". MENTOR: Doc.Dr. Belkisa Čolić-Hadžić; OPONENT: Prof.Dr. Fahrija Skokić.


08.02.2012
Dana 13.02.2012. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Brkić dr Esada pod naslovom: «Elektrokardioverzija atrijalne fibrilacije i atrijalnog flatera». MENTOR: Doc. dr. Midhat Nurkić; OPONENT: Prof. dr. Fahir Baraković.


08.02.2012
Obavještavaju se studenti i nastavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli da je Univerzitet u Tuzli donio odluku da se zbog vremenskih neprilika sve aktivnosti, uključujući i prijavljivanje ispita, kao i termini vezani za popravne ispite, pomijeraju za sedam dana.


30.01.2012
Dana 31.01.2012.godine u 11,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Fajić dr. Seudine pod naslovom: "Kvalitet života u pacijenata sa gastroezofagealnom refluksnom bolesti". MENTOR: Prof.Dr.Selmira Brkić; OPONENT: Doc. dr. Nermin Salkić.


29.01.2012
Dana 30.01.2012. godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Gazibegović Saida pod naslovom: "Natriuretski peptid kao marker težine mitralne regurgitacije u procjeni optimalnog vremena za hiruško liječenje". MENTOR: Prof. Dr. Fahir Baraković ; OPONENT: Prof. Dr. Zumra Kušljugić.


29.01.2012
Dana 30.01.2012.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Mehinović dr. Amela pod naslovom: "Varijacija vaskularne geometrije vertebro-bazilarnog stabla". MENTOR: Prof.Dr. Eldar Isaković; OPONENT: Prof.Dr. Jasmin Delić.


29.01.2012
Dana 31.01.2012.godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Bajramali Zaimović dr. Emine pod naslovom: "Razlozi hospitalizacije novorođenčadi u kantonalnoj bolnici u Zenici". MENTOR: Prof.Dr. Fahrija Skokić; OPONENT: Prof.Dr. Selmira Brkić.24.01.2012
Dana 30.01.2012. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije  kandidata mr. sc. Kovačević dr Larise pod naslovom: „Utjecaj biometeoroloških promjena i mjesečevih mjena na semiološke karakteristike i frekvencu epileptičkih napada“. MENTOR: Prof. dr. Almasa Kapidžić; OPONENT: Doc. dr. Mirjana Vidović.


05.01.2012
Dana 06.01.2012. godine u 12 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije  kandidata mr. sc. Mosorović dr Nehre pod naslovom: „Uticaj stresa i odsustva podrške na radu na presentizam i efikasno izvođenje radnih zadataka nastavnika“. MENTOR: Prof. dr. Nurka Pranjić; OPONENT: Prof. dr. Selmira Brkić.


05.01.2012
Dana 05.01.2012. godine u 12 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije  kandidata mr. sc. Ćemalović dr Nermine pod naslovom: „Uzroci porasta invalidnosti kod depresivnih poremećaja“. MENTOR: Prof . dr. Izet Pajević; OPONENT:  Prof. dr. Esmina Avdibegović.


03.01.2012
Dana 04.01.2012. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada  kandidata Dervišefendić dr Melike pod naslovom: «Kliničke karakteristike hiperprolaktinemije u neplodnih žena». MENTOR: Prof. dr. Elmira Hajder; OPONENT: Doc. dr. Gordana Bogdanović.


03.01.2012
Dana 04.01.2012. godine u 15 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada  kandidata Muharemović dr Elvire pod naslovom: «Epidemiološke i kliničke karakteristike prijevremenog porođaja na području Tuzlanskog kantona». MENTOR: Doc. dr. Gordana Grgić; OPONENT: Doc. dr. Azur Tulumović.


03.01.2012
Dana 05.01.2012. godine u 16 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije  kandidata mr. sc. Kopić dr Emine pod naslovom: „Prognostički značaj određivanja mikrovaskularne gustoće i imunofenotipskih podgrupa difuznog krupnoćelijskog B limfoma”. MENTOR: Prof. dr. Elmir Čičkušić; OPONENT: Prof. dr. Senaid Trnačević.


03.01.2012
Dana 05.01.2012. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije  kandidata mr. sc. Bećirović dr Elvira pod naslovom: „Emocionalna inteligencija u veterana rata sa posttraumatskim stresnim poremećajem“. MENTOR: Prof       . dr. Esmina Avdibegović
OPONENT: Prof. dr. Izet Pajević.


29.12.2011
Dana 29.12.2011. godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Hasanhodžić Mensude pod naslovom:" Genetički uzroci oštećanja sluha u populaciji djece tuzlanskog kantona u dobi od 0 do 18 godina: prevalenca mutacija DFBN1 gena u populaciji djece sa i bez oštećenja sluha". MENTOR: Prof. Dr. Borut Peterlin; OPONENT: Prof. Dr. Fuad Brkić.


28.12.2011
Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2011/12. godine  obaviće se  od 04.01.2012. Do 06.01.2012. godine. Više informacija na linkovima: Oglasna tabla IV godine
Oglasna tabla V godine
Oglasna tabla VI godine


27.12.2011
Dana 30.12.2011. godine u 10,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Jusufović Selme pod naslovom: "Aktivnost hipotala mus-hipofiza-adrenalne osovine u glukoznim abnormalnostima. MENTOR: Prof. Dr. Midhat Hajder; OPONENT: Prof . Dr. Senaid Trnačević.


 27.12.2011
Dana 28.12.2011. godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Jasminke Alibegović pod naslovom: "Epidemiološke i kliničke karakteristike kliničkih promjena u inflamatornim bolestima crijeva; MENTOR: Prof. Dr. Nermina Hadžigrahić; OPONENT: Doc. Dr. Nermin Salkić.


27.12.2011
Dana 28.12.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Azairi Rusni pod naslovom:" Značaj određivanja imunoglobulina u bolesnika s atopijskim oboljenjima". MENTOR: Prof. Dr. Nermina Hadžigrahić; OPONENT: Prof. Dr. Sabina Nuhbegović.


27.12.2011
Dana 29.12.2011. godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Aziza Hakshiu pod naslovom:" Intoksikacija ili trajna oštećenja usljed interakcija lijekova u bolničkim uslovima i intervencije kliničkih farmaceuta za poboljšanje kontrole interakcija opasnih po život". MENTOR: Prof. Dr. Mensura Aščerić; OPONENT: Prof. Dr. Sabina Nuhbegović.


19.12.2011
Dana 27.12.2011. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Pašić dr Zejnebe pod naslovom: „Sindrom umora nakon ishemičkog moždanog udara”. MENTOR: Prof. dr. Dževdet Smajlović ; OPONENT: Doc. dr. Omer Ibahimagić.


19.12.2011
Dana 27.12.2011. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Šehanović dr Aide pod naslovom: „Kognitivni poremećaji u oboljelih od multiple skleroze”. MENTOR: Prof. dr. Dževdet Smajlović; OPONENT: Doc. dr. Mirjana Vidović.


16.12.2011
Dana 22.12.2011. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Latifagić dr Amile pod naslovom: „Značaj prognostičkih parametara i imuni status kod djece sa akutnom limfoblastnom leukemijom“. MENTOR: Prof. dr. Ermina Iljazović; OPONENT: Doc. dr. Belkisa Čolić-Hadžić.


16.12.2011
Dana 22.12.2011. godine u 15 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Jahić dr Azre pod naslovom: „Prognostički značaj kliničkih, morfoloških, imunofenotipskih i citogenetskih karakteristika akutnih mijeloidnih leukemija“. MENTOR: Prof. dr. Ermina Iljazović
OPONENT: Doc. dr. Emir Hodžić.


16.12.2011
Dana 16.12.2011. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. Sc. Jusufović dr Rasima pod naslovom: „Troškovna efikasnost kombinacije peginterferona alfa-2a i ribavirina u poređenju sa peginterferonom alfa-2b i ribavirinom kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom c. MENTOR: Prof. dr. Enver Zerem; OPONENT: Prof. dr. Mensura Aščerić.


14.12.2011
Dana 26.12.2011. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Pecar dr Murisa pod naslovom: „Analiza cijene koštanja i efikasnosti tretmana akutnog lumbalnog bola u populaciji radno aktivnog stanovništva kantona sarajevo“. MENTOR: Prof. dr. Dijana Avdić
OPONENT: Profesor emeritus Muzafer Mujić.


14.12.2011
Dana 19.12.2011. godine u 1530 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Džaferagić-Franca dr Azre pod naslovom: „Javno-zdravstveni značaj zapaljenskih reumatskih bolesti na području tuzlanskog kantona“. MENTOR: Prof. dr. Suada Mulić-Bačić; OPONENT: Doc.dr. Amer Čustović.


12.12.2011
Dana 21.12.2011. godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Muslimović Alme pod naslovom: „Biomarkeri upale i prokoagulanti u progresiji hronične bubrežne bolesti“. MENTOR: Prof. Dr. Denijal Tulumović; OPONENT: Prof. Dr. Enisa Mešić.


12.12.2011
Dana 12.12.2011. godine u 15 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Babović dr Adnana pod naslovom: «LA, ACA i TNF u nastanku spontanih abortusa prvog i drugog trimestra trudnoće». MENTOR: Prof. dr. Dženita Ljuca; OPONENT: Doc. dr. Azur Tulumović.


12.12.2011
Dana 12.12.2011. godine u 16 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Rahimić dr Hidajeta pod naslovom: «Ekpresija TNF-a i uloga IL-8 u rasvjetljvanju kontroverzi operativnog pristupa u pacijentica sa karcinomom trupa materice». MENTOR: Prof. dr. Dženita Ljuca;
OPONENT: Doc. dr. Azur Tulumović.


11.12.2011
Prijave za polaganje ispita u akademskoj 2011/12. godini studenti mogu predati u studentsku službu od 12.12. do 30.12.2011. godine. Više informacija na sledećim linkovima:
Oglasna tabla IV godine
Oglasna tabla V godine
Oglasna tabla VI godine


09.12.2011
Dana 26.12.2011. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Pozderac dr Žane pod naslovom: «Učestalost urođenih i stečenih srčanih mana kod studentske populacije u Sarajevu». MENTOR: Prof. dr. Zumreta Kušljugić; OPONENT: Prof. dr. Fahir Baraković.


09.12.2011
Dana 20.12.2011. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Zvizdić dr Farisa pod naslovom: «Efekat terapije statinima na sistolno-diastolni promjer lijevog ventrikula kod pacijenata nyha II,III,IV klase srčane insuficijencije». MENTOR: Prof. dr. Zumreta Kušljugić
OPONENT: Prof. dr. Fahir Baraković.


09.12.2011
Dana 19.12.2011. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Mačkić dr Nehru-a pod naslovom: «Veličina  lijevog atrija  kao prediktor fibrilacije atrija  u hipertenzivnoj  bolesti srca». MENTOR: Prof. dr. Zumreta Kušljugić; OPONENT: Prof. dr. Fahir Baraković.


09.12.2011
Dana 14.12.2011. godine u 15 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Bijedić dr Amire pod naslovom:" Dijastolna funkcija lijevog ventrikula u pacijenata sa reumatoidnim artritisom". MENTOR: Prof. dr. Zumreta Kušljugić; OPONENT: Prof. dr. Suada Mulić-Bačić.


09.12.2011
Dana 14.12.2011. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Lončar dr Daniele pod naslovom: «Kardiovaskularna oboljenja u transplantiranih bubrežnih pacijenata». MENTOR: Prof. dr. Zumreta Kušljugić; OPONENT: Doc. dr.  Mithat Tabaković.


09.12.2011
Dana 13.12.2011. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Petrović dr Jasminke pod naslovom: "Liječenje hroničnog hepatitisa C kod intravenskih ovisnika". MENTOR: Prof. dr. Sead Ahmetagić; OPONENT: Doc. dr. Nermin Salkić.


06.12.2011
Dana 07.12.2011. godine u 15 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Smajić dr Elnura pod naslovom: «Značaj dijastolnog stress testa u procjeni dijastolne funkcije lijevog ventrikula u hipertoničara». MENTOR: Prof. dr. Zumreta Kušljugić; OPONENT: Prof. dr. Fahir Baraković.


05.12.2011
Dana 06.12.2011. godine u 16 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. Sc. Križić dr Marija pod naslovom: „Uticaj specifične terapije na regresiju i nastanak promjena plućne ventilacije u bolesnika sa reumatoidnim artritisom". MENTOR: Prof. dr. Suada Mulić-Bačić
OPONENT:Doc. dr. Sead Jamakosmanović.


05.12.2011
Dana 06.12.2011. godine u 1445 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Softić dr Rusmira pod naslovom: «Neuropsihijatrijski, neurokognitivni i metabolički aspekti uvida u bolest u pacijenata sa shizofrenijom». MENTOR: Prof. dr. Alija Sutović; OPONENT: Prof. dr. Izet Pajević.


05.12.2011
Dana 06.12.2011. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. Sc. Pajalić dr Fuada pod naslovom: «Disfunkcija lijevog ventrikula u pacijenata sa dijabetes melitusom». MENTOR: Prof. dr. Fahir Baraković; OPONENT: Prof. dr. Zumreta Kušljugić.


05.12.2011
Dana 06.12.2011. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Kravić dr Nermine pod naslovom: «Rizični i protektivni faktori za mentalno zdravlje djece čiji su očevi poginuli u ratu». MENTOR: Prof. dr. Izet PajevićM; OPONENT: Prof. dr. Esmina Avdibegović.


30.11.2011
Dana 02.12.2011. godine u 11,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata dr. Mirele Slomić pod naslovom: "Menadžment hroničnog nekancerskog bola u ambulanti porodične medicine u Oslu". MENTOR: Prof. Dr. Selmira Brkić; OPONENT: Prof. Dr. Sabina Nuhbegović.


30.11.2011
Dana 02.12.2011. godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata dr. Azre Hamzić pod naslovom: "Uticaj nutritivnog faktora na hipertenziju pacijenata primljenih u službu hitne medicinske pomoći". MENTOR: Prof. Dr. Selmira Brkić; OPONENT: Prof. Dr. Sabina Nuhbegović.


29.11.2011
Dana 05.12.2011. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Jagodić dr Sameda pod naslovom: "Prognostički faktori u operativnom tretmanu karcinoma prostate". MENTOR: Prof. dr. Šefik Hasukić; OPONENT: Doc. dr. Safet Omerović.


29.11.2011
Dana 12.12.2011. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. Sc. Selmanović dr Senade pod naslovom: „Učinci dodatka u prehrani na stranje metaboličkog sindroma i funkcije jetre“ MENTOR: Prof. dr. Farid Ljuca; OPONENT: Prof. dr. Mithad Hajder.


29.11.2011
Dana 30.11.2011. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Osmančević dr Lejle pod naslovom: "Kliničke i laboratorijske karakteristike recidivirajuće abdominalne boli u djece sa pozitivnim nalazom ezofagogastroduodenoskopije". MENTOR: Prof. dr. Fahrija Skokić; OPONENT: Doc. dr. Elvira Konjić.


29.11.2011
Dana 30.11.2011. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Softić dr Izete pod naslovom: "Kliničko-laboratorijski pristup dijagnozi i liječenju sepse novorođenčeta". MENTOR: Akademik, Husref Tahirović; OPONENT: Prof. dr. Fahrija Skokić.


29.11.2011
Dana 01.12.2011. godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Osmanović Elvedina pod naslovom: "Novootkrivena neliječena ili neadekvatno tretirana hipertenzija kao veliki javno zdravstveni problem u hitnoj službi". MENTOR: Prof. Dr. Mensura Aščerić  
OPONENT: Doc. Dr. Omerkić Esed. 


29.11.2011
Dana 29.11.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Maide Mulić pod naslovom: "Strategija kontrole ovisnosti kod adolescenata Tuzlanskog kantona". MENTOR: Prof. Dr. Vesna Ferković; OPONENT: Prof. Dr. Fahrija Skokić.


28.11.2011
Dana 28.11.2011. godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Azabagić Azura pod naslovom: "Uticaj dijabeta na rezultate hiruške revaskularizacije miokarda". MENTOR: Prof. Dr. Emir Mujanović; OPONENT: Prof. Dr. Farid Ljuca.


28.11.2011
Dana 28.11.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Ilirijane Haxhibeqiri  Karabdić pod naslovom: "Revaskularizacija miokarda kod bolesnika sa oslabljenom funkcijom lijeve komore – postoperativni rezultati". MENTOR: Prof. Dr. Emir Kabil; OPONENT: Prof. Dr. Farid Ljuca.


28.11.2011
Dana 30.11.2011. godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Smajić Jasmine pod naslovom: "Parametri koagulacije i njihov klinički značaj u inflamatornom odgovoru organizma hiruških pacijenata". MENTOR: Prof. Dr. Mirsada Prašo; OPONENT: Doc. Dr. Semir Imamović.  


21.11.2011
Dana 21.11.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Jasne Šerić Merić pod naslovom: "Talium sintigrafija u evaulaciji solitarnih tireoidnih čvorova". MENTOR: Prof. Dr. Amra Jakubović Čičkušić; OPONENT: Prof. Dr. Dr. Abdulah Smajić.   


11.11.2011
Dana 11.11.2011. godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Granov Nermina pod naslovom: "Komparativna analiza dvaju pristupa, klasičnog i minimalno invazivnog, kod operativnog liječenja". MENTOR: Prof.dr.sc. Tomislav Kolokočovnik; OPONENT: Prof.dr. Šefik Hasukić.


09.11.2011
Dana 11.11.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Karahasan Hasana pod naslovom: "Značaj predisponirajućih faktora rizika u pacijentica oboljelih od karcinoma endometrijuma tipa I i II".
MENTOR: Prof. Dr. Dženita Ljuca; OPONENT: Doc.dr. Azur Tulumović.


24.10.2011
Dana 24.10.2011.godine u 13,30 sati održat će se javna prezentacija projekta magistrskog rada kandidata Munevere dr. Hadžimešić pod naslovom: "Uticaj propofola, isoflurana i sevoflurana na kvalitet oporavka i kognitivne funkcije pacijenata".MENTOR: Prof.Dr. Mirsad Hodžić;OPONENT: Doc.Dr. Semir Imamović.


19.10.2011
Dana 26.10.2011.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistrskog rada kandidata Adnana dr. Mušanović pod naslovom:"Uticaj dužine hemodijalize i parametara inflamacije u bolesnika na hroničnoj hemodijalizi". MENTOR: Prof.Dr. Senaid Trnačević; OPONENT: Prof.Dr. Enisa Mešić.


17.10.2011
Dana 26.10.2011.godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Osmić-Bajrić dr. Edine pod naslovom: "Karakteristike primarnog nefrotskog sindroma u proliferativnim glomerulonefritisima i u bolesti minimalnih glomerularnih promjena". MENTOR: Prof.Dr. Senaid Trnačević; OPONENT: Prof .Dr. Elmir Čičkušić.


13.10.2011
Dana 17.10.2011.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Mirele dr. Halilčević-Hodžić pod naslovom: "Serumski markeri i sistolna funkcija u akutnom infarktu miokarda u pacijenata oboljelih od dijabetesa tip 2". MENTOR: Prof.Dr. Farid Ljuca; OPONENT: Prof.Dr. Zumreta Kušljugić.


12.10.2011
Dana 26.10.2011.godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Osmić-Bajrić dr. Edine pod naslovom: "Karakteristike primarnog nefrotskog sindroma u proliferativnim glomerulonefritisima i u bolesti minimalnih glomerularnih promjena". MENTOR: Prof.Dr. Senaid Trnačević; OPONENT: Prof .Dr. Elmir Čičkušić.


10.10.2011
Dana 12.10.2011.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Jašarević  dr. Lejle pod naslovom: "Efekti bifazičnog inzulina aspart na lipidni profil kod pacijenata sa tipom 2 šećerne bolesti". MENTOR: Prof.Dr. Midhat Hajder; OPONENT: Prof .Dr. Farid Ljuca.


06.10.2011
Turnus nastave iz predmeta medicina rada (nastava za mjesec oktobar) održaće se u subotu 08.10.2011. godine od 10 sati u amfiteatru 1 (novi amf.) Medicinskog fakulteta. Predavanje će održati prof. Dr. Petar Bulat (Beograd).  


05.10.2011
Dana 10.10.2011.2011.godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Osmanović dr. Enesa pod naslovom: "Kliničke i angiografske karakteristike koronarne bolesti kod mladih osoba". MENTOR: Doc.Dr. Goran Imamović; OPONENT: Prof.Dr. Baraković Fahir.


 24.09.2011
Spiskovi sudenata podijeljnih po grupama za predmete Klinička propedeutika, Patologija, Mikrobiologija, Farmakologija i Patofiziologija. Više informacija...


17.09.2011
Obavještavaju se studenti I godine medicinskog fakulteta (brucoši) da će Dekan prof. dr. Farid Ljuca održati pozdravni govor 19.09.2011. u 12 sati u amfiteatru I medicinskog fakulteta.


15.09.2011
Rasporedi za akademsku 2011/2012 godinu (predklinika - zimski semstar). Više informacija...


13.09.2011
Dana 14.09.2011. godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Sabitović  Damira pod naslovom: "Imunofenotipske karakteristike limfocita periferne krvi i profil autoantitijela u bolesnika sa juvenilnim idiopatskim artritisom". MENTOR: Prof. Dr. Elmir Čičkušić  
OPONENT: Doc. Dr. Jasmina Nurkić.


13.09.2011
Dana 14.09.2011.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Pilavdžić dr. Adise pod naslovom: "Subjektivni i objektivni parametri vida u procjeni uspješnosti operacije katarakte". MENTOR: Doc.Dr. Vahid Jusufović; OPONENT: Prof.Dr. Sabina Nuhbegović.

05.09.2011
Dana 07.09.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Kurtalić Sadata pod naslovom: "Troponin i c-reaktivni protein kao prediktori mortaliteta pacijenata sa fibrilacijom atrija u srčanoj insuficijenciji". MENTOR: Prof. Dr. Fahir Baraković ; OPONENT: Prof. Dr. Zumreta Kušljugić.  


05.09.2011
Dana 07.09.2011.godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Bošnjić dr. Jasmine pod naslovom: "Procjena funkcije pluća u pacijenata sa metaboličkim sindromom". MENTOR: Prof.Dr. Mithad Hajder; OPONENT: Prof.Dr. Farid Ljuca.


02.09.2011
Dana 05.09.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Selme Sijerčić avdagić pod naslovom: "Inicijalni tretman pacijenata sa subarahnoidnom hemoragijom aneurizmalnog porijekla". MENTOR: Prof. Dr. Harun Brkić; OPONENT: Doc. Dr. Semir Imamović.

01.09.2011
Dana 01.09.2011. godine u 11,30 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Mehinović Nermine pod naslovom:" Epidemiološke karakteristike i faktori rizika karcinoma grlića materice na području tuzlanskog kantona". MENTOR: Prof. Dr. Ermina Iljazović; OPONENT: Doc. Dr. Amer Čustović.

  01.09.2011
Dana 01.09.2011. godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Salihović Denise pod naslovom: "Učestalost, karakteristike i prognoza vaskularnih kognitivnih sindroma nakon moždanog udara". MENTOR: Prof. Dr. Dževdet Smajlović; OPONENT: Doc. Dr. Mirjana Vidović. 


31.08.2011
Dana 31.08.2011. godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Asotić Midhata pod naslovom: "Prednji minimalni invazivni pristup i konvencionalni pristup kod ugradnje totalne endoproteze kuka". MENTOR: Prof. Dr. Predrag Grubor ; OPONENT: Doc. Dr. Mirza Bišćević.


23.08.2011
Dana 29.08.2011. godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Sejdinović Rifata pod naslovom: "Prognostički značaj funkcionalnih parametara i ekspresije tumorsuporskog 
P-16 i faktora rasta vegh u pacijenata sa malignim oboljenjima pluća". MENTOR: Prof. Dr. Farid Ljuca ; OPONENT: Prof. Dr. Dragan Keser.


01.07.2011
Obavještavaju se kandidati koji su polagali kvalifikacioni ispit za upis u prvu godinu dodiplomskog studija na medicinskom fakultetu, da će privremena rang lista biti objavljena u subotu 02.07.2011. godine u 12 sati.


01.07.2011
Tačni odgovori na pitanja kvalifikacionog ispita na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održanog 01.07.2011 u 12 sati.


K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITET U TUZLI U AKADEMSKOJ 2011/2012. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu «Dnevni avaz» od 16.06.2011. godine


Kako se upisati na Medicinski fakultet i Odsjek Visoka zdravstvena škola Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Više informacija...


01.07.2011
Dana 05.07.2011. godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Hodžić Enesa pod naslovom:" Laparoskopska i otvorena holecistektomija u tretmanu akutnog holecistitisa". MENTOR: Prof. dr. Šefik Hasukić; OPONENT: Doc. dr. Semir Imamović.


01.07.2011
Dana 08.07.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Skomorac Rasima pod naslovom: "Postoperativna evaluacija radiografske segmentalne nestabilnosti lumbosakralnog segmenta kralježnice". MENTOR: Prof. dr. Delić Jasmin   ; OPONENT: Prof. dr. Mirsad Hodžić.


01.07.2011
Dana 11.07.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Vujadinović Aleksandra pod naslovom: "Uticaj mobidisk lumbalne proteze na biomehaničke parametre kičmenog stuba i zdjelice". MENTOR: Prof. Dr. med. Sci. Ismet Gavrankapetanović ; OPONENT: Prof. Dr. Harun Brkić .


01.07.2011
Dana 05.07.2011. godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Hrustić Asmira pod naslovom: " Anatomski parametri u kranck-shaft-ovom fenomenu i njihov odnos sa preoperativnim i postoperativnim anatomskim parametrima uslovljenim adolescentnom idiopatskom skoliozom". MENTOR: Prof. Dr. Eldar Isaković ; OPONENT: Doc. Dr. Sahmir Šadić.


01.07.2011
Dana 06.07.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Čustović Svemira pod naslovom: "Prediktivna vrijednost faktora rizika za razvojni poremećaj kuka". MENTOR: Prof. dr. Fahrija Skokić  ; OPONENT: Doc. dr. Sahmir Šadić.


 01.07.2011
Dana 12.07.2011. godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Alihodžić Hajriza pod naslovom:" Kardiovaskularni i respiratorni prediktivni faktori u procjeni težine anafilaksije i prehospitalnim urgentnim postupcima". MENTOR: Prof. dr. Nada Mladina; OPONENT: Doc. dr. Omerkić Esed.


23.06.2011
Dana 27.06.2011.godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Muminhodžić dr. Lejle pod naslovom: "Rizični faktori nastanka molarne trudnoće". MENTOR: Doc.Dr. Gordana Bogdanović; OPONENT: Prof.Dr. Dženita Ljuca.


16.06.2011
Dana 11.07.2011.godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Stević Guzijan dr Biljane pod naslovom: "Kvalitet života pacijenata nakon akutnog infarkta miokarda". MENTOR: Prof.Dr. Fahir Baraković; OPONENT: Prof.Dr. Suada Mulić Bačić.


16.06.2011
Dana 29.06.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Svjetlane Mujagić pod naslovom: "Morfološke varijacije arterija mozga utvrđene metodom magnetne rezonantne angiografije". MENTOR: Prof. Dr. Duško Kozić; OPONENT: Doc. Dr. Haris Huseinagić.    


16.06.2011
Dana 22.06.2011.godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Mahovkić dr. Albina pod naslovom: "Radiološki dijagnostički modaliteti u dijagnostici i evaulaciji plućne embolije". MENTOR: Doc.Dr. Haris Huseinagić; OPONENT: Prof.Dr. Fahir Baraković.


16.06.2011
Dana 22.06.2011.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Imamović dr. Jasmine pod naslovom: "Kompjuterizovana tomografska angiografija u dijagnostici varijacija renalnih arterija". MENTOR: Doc.Dr. Haris Huseinagić; OPONENT: Prof.Dr. Denijal Tulumović.


03.06.2011
Dana 08.06.2011. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Domić dr Ante pod naslovom: «Uporaba alkohola, cigareta i ilegalnih tvari među adolescentima brčko distrikta BiH». MENTOR: Prof. dr. Husref Tahirović; OPONENT: Prof. dr. Alija Sutović.


03.06.2011
Dana 07.06.2011. godine u 15 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije   kandidata mr. sc. Malkić Salihbegović dr. Eldine pod naslovom: «Komorbiditet u oboljelih od psoriasis vulgaris». MENTOR: PROF. DR. Nermina Hadžigrahić; OPONENT: PROF. DR. Sabina Nuhbegović.


03.06.2011
Dana 06.06.2011. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Jahić dr Rahime pod naslovom: «Prediktori terapijskog odgovora u oboljelih od influenzae A(H1N1) 2009». MENTOR: Prof. dr. Sead Ahmetagić; OPONENT: Prof. dr. Fatima Numanović.


03.06.2011
Dana 06.06.2011. godine u 13 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Moranjkić dr Mirze pod naslovom: «Uticaj vrste mikrodiskektomije na ishod operativnog liječenja hernije lumbalnog diska».
MENTOR: Prof. dr. Mirsad Hodžić; OPONENT: Prof. dr. Harun Brkić.


01.06.2011
Dana 06.06.2011. Godine u 12 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. Sc. Halilbašić dr Emira pod naslovom: «Značaj biopsije sentinel limfnog čvora u utvrđivanju statusa regionalnih limfnih čvorova kod invazivnog duktalnog karcinoma dojke». MENTOR: Prof. dr. Ermina Iljazović. OPONENT: Prof. dr. Šefik Hasukić.


31.05.2011
Javna prezentacija projekta doktorske disertacije mr. Sc. Begzade Hasukić, spec. Oftalmologije, pod nazivom: „Tireoglobulin i tireoglobulinska antitijela u preoperativnoj predikciji malignoma štitne žlijezde", održaće se u srijedu, 01.06.2011. godine s početkom u 15 sati.
Potencijalni mentor doktorske disertacije je PROF. DR. SC. JASMINKA ALAGIĆ-SMAILBEGOVIĆ sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu.
Oponent je PROF. DR. SC. AMRA ČIČKUŠIĆ-JAKUBOVIĆ.


04.07.2011
Dana 30.05.2011.godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata Salkić dr. Sabine pod naslovom:" Tretman hipertenzivnih kriza u službi hitne medicinske pomoći". MENTOR: Prof.Dr. Selmira Brkić; OPONENT:Doc.Dr. Esed Omerkić.


04.07.2011
Dana 30.05.2011.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Hadžipašić dr. Ismihane pod naslovom: "Cerebro-placentarni omjer kao pokazatelj placentne insuficijencije kod trudnica sa preeklampsijom". MENTOR: Doc.Dr. Gordana Grgić; OPONENT: Doc.Dr. Gordana Bogdanović.


04.07.2011
Dana 01.06.2011.godine u 12,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Musemić dr Saliha pod naslovom: "Poremećaj prilagođavanja srednjoškolskim obavezama kao faktor distresa u učenika medicinske škole". MENTOR: Prof.Dr. Nurka Pranjić; OPONENT: Doc.Dr. Azijada Beganlić.


04.07.2011
Dana 01.06.2011. godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Hodžić Renate pod naslovom: "Karakteristike i učestalost komunikacije medijalnog i ulnarnog nerva pri disekcijama kadavera". MENTOR: Prof. Dr. Ermina Iljazović ; OPONENT: Prof. Dr. Zdenko Cihlarž; OPONENT: Doc. Dr. Ibrahimagić Omer. 


19.05.2011
Dana 25.05.2011.godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Mirsade dr. Nurkić pod naslovom: "Nespecifični bakterijski uzročnici upale chlamydia trachomatis kod cervikalne intraepitelne neoplazije". MENTOR: Doc.Dr. Mahira Jahić; OPONENT: Prof.Dr. Fatima Numanović


19.05.2011
Dana 25.05.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Latić Ferida pod naslovom: "Staplersko zbrinjavenje baze apendiksa i biokompatibilnost tinanijumskih klipseva nakon laparoskopske apendektomije". MENTOR: Prof. dr. Samir Delibegović; OPONENT: Prof. dr. Šefik Hasukić.


  17.05.2011
Dana 23.05.2011. godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Brekalo-Lazarević Sanje pod naslovom: "Stresori i nasilje na radnom mjestu kao prediktori sindroma izgaranja i indeksa radne sposobnosti u policijskih službenika". MENTOR: Prof. Dr. Nurka Pranjić 
OPONENT: Prof. Dr. Farid Ljuca.


28.04.2011
Dana 09.05.2011.godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Aljukić dr. Nerminke pod naslovom: "Kognitivna oštećenja i atrofija kore velikog mozga kod veterana sa posttraumatskim stresnim poremećajem". MENTOR: Doc.Dr. Mevludin Hasanović; OPONENT: Prof.Dr. Esmina Avdibegović.


28.04.2011
Dana 09.05.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Selimović Amele pod naslovom: "Biohemijski prediktori oštećenja mozga u novorođenčadi sa perinatalnom asfiksijom"MENTOR: Prof. Dr. Fahrija Skokić ;OPONENT: Prof. Dr. Nada Mladina.  


27.04.2011
Dana 04.05.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Gegić Merime pod naslovom: "Genetska raznolikost laktamaza proširenog spektra djelovanja i njihov klinički značaj". MENTOR: Prof. Dr. Fatima Numanović; OPONENT: Akademik Prof. Dr. Mirsada Hukić.


 27.04.2011
Dana 04.05.2011. godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Ercegović Zlatka pod naslovom: "Predikacijski faktori za nastanak nestabilnosti lumbalne kralježnice nakon operacijskog liječenja stenoze spinalnog kanala". MENTOR: Prof. dr. Miroslav Vukić; OPONENT: Doc. dr. Mirsad Hodžić.


  21.04.2011
Dana 26.04.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Raseme Begović-Okić pod naslovom: "Psihijatrijski komorbiditet kao faktor nestabilnosti ovisnika na metadonskoj supstitucionoj terapiji". MENTOR: Akademik prof. dr. Slobodan Loga;OPONENT: Prof. dr. Esmina Avdibegović.


 18.04.2011
Dana 20.04.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Kurtalić Nermine pod naslovom: "Faktori rizika za nastanak kožnih promjena u oboljelih dijabetes melitusa tipa 2". MENTOR: Prof. Dr. Nermina Hadžigrahić; OPONENT: Prof. Dr. Selmira Brkić.


08.04.2011
Dana 13.04.2011.2011.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Đug dr. Harisa pod naslovom: "Klinički prognostički faktori za ranu rekurencu i rizik od progresije novootkrivenih površnih karcinoma mokraćnog mjehura nakon transuretralne elektroreseksije". MENTOR: Prof.Dr. Šefik Hasukić; OPONENT: Doc.Dr. Mithat Tabaković.


08.04.2011
Dana 11.04.2011.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Indire dr. Spahić Omeragić pod naslovom: "Uticaj adjuvantne radioterapije na kvalitetu života pacijenata sa karcinomom rektuma" MENTOR: Prof.Dr. Šefik Hasukić; OPONENT: Doc.Dr. Agić Mirha.


04.04.2011
Dana 05.04.2011.godine u 14,30 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Mujić dr Hasiba pod naslovom: "Femoro-poplitealni by-pass graft ptfe versus vsm". MENTOR: Doc.Dr. Zoran Jerkić; OPONENT: Prof.Dr. Šefik Hasukić.


04.04.2011
Dana 05.04.2011. godine u 15,30 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Husarić Edina pod naslovom:: "Faktori rizika i kvalitet života u pacijenata operiranih zbog postoperativnih priraslica tankog crijeva". MENTOR: Prof. Dr. Šefik Hasukić; OPONENT: Prof. Dr. Samir Delibegović.


30.03.2011
Dana 04.04.2011.godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Alme dr. Jahić pod naslovom: "Koagulacijski profil kao prediktor krvarenja nakon adenotonzilektomije u djece". MENTOR: Prof.Dr. Selmira Brkić; OPONENT: Prof.Dr. Sabina Nuhbegović.


30.03.2011
Dana 04.04.2011.godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Jasmine dr. Ahmetović-Đug pod naslovom: "Uticaj preoperativne anksioznosti na hemodinamske promjene tokom uvoda u anesteziju". MENTOR: Prof.Dr. Šefik Hasukić; OPONENT: Doc.Dr. Semir Imamović.


30.03.2011
Dana 04.04.2011.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Mujačić dr. Vedada pod naslovom: "Kontrastom inducirana nefropatija nakon akutne perkutane koronarne intervencije". MENTOR: Doc.Dr. Midhat Nurkić; OPONENT: Prof.Dr. Denijal Tulumović.


25.03.2011
Dana 28.03.2011. godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Mujić Ibralić dr. Alme pod naslovom:"Faktori rizika za nastanak neuroloških poremećaja u djece". MENTOR: Prof.Dr. Selmira Brkić OPONENT: Prof.Dr. Sabina Nuhbegović.


17.03.2011
Dana 21.03.2011.2011.godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Omerbegović dr. Dženana pod naslovom: "Funkcionalni status i kvalitet života pacijenata sa lumbo-sakralnim sindromom" MENTOR: Doc.Dr. Mirza Biščević; OPONENT: Prof.Dr. Šefik Hasukić .


17.03.2011
Dana 23.03.2011. Godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Kovačević Katarine pod naslovom: "Klinički ishod u metaboličkom sindromu nakon akutnog infarkta miokarda"
MENTOR: Prof. Dr. Zumreta Kušljugić ;OPONENT: Doc. Dr. Midhad Hajder.


10.03.2011
Dana 21.03.2011. godine u 14 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Halilbašić dr Amira pod naslovom: "Prognostički faktori u hirurškom tretmanu kongenitalnh gastrointestinalnih anomalija". MENTOR: Prof. dr. Fahrija Skokić; OPONENT: Prof. dr. Šefik Hasukić.


27.02.2011
Dana 04.03.2011. (petak) u 13:00 održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata  mr.sc.dr. Almira Salkića pod naslovom: „Prediktivni faktori nastanka hipokalcijemije nakon tireoidektomije“. MENTOR: Prof. dr Fuad Brkić ; OPONENT: prof. dr Amra Čičkušić-Jakubović.


23.02.2011
Dana 02.03.2011.2011.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata  Jašarević dr. Edina pod naslovom: "Uticaj višeplodne trudnoće na učestalost i vrste komplikacija". MENTOR: prof.dr. Zlatan Fatušić; OPONENT: doc.dr. Gordana Bogdanović.


 23.02.2011
Dana 28.02.2011.godine u 13,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Ramić dr. Anele pod naslovom: "Komparacija doza-volumen histogram parametara konvencionalne i 3d-konformalne transkutane postoperativne radioterapije endometrijalnog karcinoma". MENTOR: Prof.Dr. Dženita Ljuca; OPONENT: Doc.Dr. Azur Tulumović.


22.02.2011
Dana 28.02.2011.2010.godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata  Topalović dr. Blaška pod naslovom: "Epidemiološke karakteristike bruceloze ljudi u tuzlanskom kantonu u periodu 2001-2010.godine". MENTOR: Prof.dr.Zarema Obradović; OPONENT: prof.dr. Sead Ahmetagić.


22.02.2011
Dana 28.02.2011. Godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Bajraktarević Amile pod naslovom: "Uticaj karcinoma na mentalno zdravlje i kvalitet života pacijenata i članova njihovih porodica". MENTOR: prof. Dr. Nurka Pranjić , OPONENT: doc. Dr. Azijada Beganlić.


18.02.2011
Dana 24.02.2011. godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Ramić Nusreta pod naslovom: "Uticaj nutritivog statusa na respiratornu funkciju i ishod liječenja u pacijenata nakokon resekcije pluća zbog karcinoma ". MENTOR: Prof. Dr. Farid Ljuca ; OPONENT: Doc. dr. Zijah Rifatbegović. 


11.02.2011
Dana 16.02.2011. godine u 15,00 sati održat će se javna prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc.dr. Hadžić Devlete pod naslovom: "Predikativna vrijednost acidobaznog statusa u kritično bolesne novorođenčadi". MENTOR: Prof. Dr. Nada Mladina ;OPONENT: Prof. Dr. Skokić Fahrija   


09.02.2011
Dana 16.02.2011.2010.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata  Đozić dr. Haruna pod naslovom: "Uticaj vrste pripreme operativnog polja na pojavu postoperativnih infekcija nakon hernioplastike". MENTOR: Prof. Dr. Šefik Hasukić, OPONENT: Doc. Dr. Nedžad Kadrić.


09.02.2011
Dana 14.02.2011.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Feukić dr. Azre pod naslovom: "Kvalitet života u djece sa prekomjernom tjelesnom masom". MENTOR: Prof. Dr. Husref Tahirović OPONENT: Doc. Dr. Hidajeta Begić.


09.02.2011
Dana 21.02.2011.godine u 14,00 sati održat će se javna prezentacija projekta magistarskog rada kandidata Fejzić dr. Hanife pod naslovom: "Dijagnostički značaj tumor markera ca 15-3 u dijagnostici i praćenju oboljelih od karcinoma dojke". MENTOR: Doc. Dr. Haris Huseinagić, OPONENT: Prof. Dr. Amra Čičkušić-Jakubović.