Privremene rang liste za upis na III ciklus studija “Biomedicina i zdravstvo” u ak. 2020. / 2021. god.

Privremene rang liste za upis na III ciklus studija “Biomedicina i zdravstvo” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Na osnovu tačke III Konkursa za upis studenata na treći ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, objavljenom u dnevnom listu “Avaz” 22.06.2020. godine, člana 20. Pravilnika o trećem ciklusu ‐ doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst), člana 2. stav 2. Odluke broj: 02/7‐DS‐24‐1‐1/20 od 29.10.2020. godine i u skladu sa odredbama Studijskog programa III ciklusa studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli ‐ Doktorski studij “Biomedicina i zdravstvo”, Komisija za otvaranje prijava na Konkurs, prijem i rangiranje kandidata objavljuje Privremenu rang lista kandidata za upis na Doktorski studij u akademskoj 2020-2021.

Na privremenu rang listu kandidati mogu izjaviti žalbu Naučno‐nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koji se podnosi putem studentske službe fakulteta, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste, odnosno najkasnije do 04.11.2020. godine do 10,00 sati.

Start typing and press Enter to search